Klub Olimpijczyka przy ZSO1 w Terespolu
Strona G?ówna · Kategorie Newsów · Artyku?y · Forum · LinkiJune 01 2023 03:31:47
Nawigacja
Strona G?ówna
Kategorie Newsów
Artyku?y
Galeria
Forum
Linki
Kontakt
Szukaj

PKOL
ZSO1 Terespol
Ostatnie Artykuły
Pan Jan Wielki
ROK COUBERTINOWSKI 2013
MISTZOSTWA ?WIATA W ...
Od 2015 Igrzyska Eur...
Skrócone przepisy gr...
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 5
Nieaktywowany Użytkownik: 2
Najnowszy Użytkownik: Klaudia
Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Brak zawartości dla tego panelu
Najciekawsze Tematy
Brak zawartości dla tego panelu
KOnkurs Plastyczny
POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY
NA PLAKAT PROMUJ?CY XXXII IGRZYSKA OLIMPIJSKIE W TOKIO


Plakaty towarzysz?ce Igrzyskom, to olimpijska tradycja. Towarzysz? sportowym rozgrywkom od Igrzysk Olimpijskich 1912 r., w Sztokholmie. XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie zostan? rozegrane od 24 lipca do 9 sierpnia 2020 r. w stolicy Japonii – Tokio. Z tej okazji Klub Olimpijczyka przy Akademickim Liceum Ogólnokszta?c?cym w Terespolu og?asza Powiatowy Konkurs Plastyczny „Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio”. Zadaniem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu o tematyce sportowej. Postawcie na kolory symbolizuj?ce Japoni? i jego mieszka?ców. Mo?na wykorzysta? symbole olimpijskie, mo?na te? zdecydowa? si? na abstrakcj?. Zapraszamy dzieci i m?odzie? - pasjonatów sztuk plastycznych do udzia?u. Stawiamy na wasz? kreatywno?? – jedyna wskazówka, to zgodno?? z szeroko poj?t? tematyk? olimpijsk?.

Regulamin konkursu.


I Cele konkursu:
– upowszechnianie idei olimpijskiej,
– pog??bienie wiedzy o letnich igrzyskach olimpijskich,
– zainteresowanie dzieci i m?odzie?y Igrzyskami,
– promowanie aktywno?ci sportowej i artystycznej w ?rodowisku szkolnym,
– rozwijanie kreatywno?ci, umiej?tno?ci plastycznych i twórczej wyobra?ni,
- wyszukiwanie i promocja utalentowanych plastycznie uczniów.

II Zasady uczestnictwa:
– konkurs skierowany jest do uczniów szkó? podstawowych i ponadpodstawowych powiatu bialskiego,
– zadaniem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu o tematyce sportowej,
– format pracy A-3, A-4,
– preferowane techniki: wycinanka, rysunek, malarstwo, kola?, techniki mieszane, grafika, grafika komputerowa,
– zg?oszone prace powinny zawiera? na odwrocie imi? i nazwisko autora, szko?? i klas? oraz numer telefonu do szko?y lub opiekunów,
– w konkursie uczestnicz? prace b?d?ce tylko i wy??cznie wynikiem samodzielnej twórczo?ci ucznia.

III Kryteria oceny prac konkursowych:
– zgodno?? przekazu pracy z celem konkursu,
– walory estetyczne i artystyczne,
– pomys?owo?? i oryginalno?? pracy plastycznej.

IV Nagrody:
Prace oceniane b?d? w 3 grupach wiekowych:
- szko?a podstawowa klasy I – IV
- szko?a podstawowa klasy V - VIII
- szko?y ponadpodstawowe

V. Sposób sk?adania prac:
Ka?da praca powinna by? podpisana na odwrocie. Do pracy musi by? do??czona informacja zawieraj?ca:
- imi? nazwisko ucznia,
- imi? i nazwisko nauczyciela,
- nazw? szko?y, klas?, numer telefonu,
- pisemne o?wiadczenie, ?e praca jest oryginalnym dzie?em autora.
Wzi?cie udzia?u w konkursie jest równoznaczne z wyra?eniem zgody jego autora, lub te? jego rodziców w przypadku niepe?noletno?ci, na wystawienie i reprodukcj? pracy w ?rodkach masowego przekazu i stronie internetowej Klubu Olimpijczyka wraz z podaniem imienia i nazwiska twórcy, szko?y i klasy.
Tylko pod tym warunkiem praca b?dzie kwalifikowana do konkursu.
Prace staj? si? w?asno?ci? organizatora i nie podlegaj? zwrotowi autorom.
Jury: Klub Olimpijczyka powo?a jury z?o?one ze znawców sztuki w celu oceny prac w ka?dej grupie wiekowej.
Nagrody: Autorzy najciekawszych prac otrzymaj? nagrody ufundowane przez Polski Komitet Olimpijski w Warszawie.

VI. Prace prosimy sk?ada? do 3.04.2020 r. osobi?cie, u nauczyciela wychowania fizycznego, w sekretariacie szko?y lub przes?a? na adres: Akademickie Liceum Ogólnokszta?c?ce, 21-550 Terespol, ul. Wojska Polskiego 88. Decyduje data dostarczenia, a nie data stempla pocztowego!
Rozstrzygni?cie konkursu nast?pi 7 kwietnia 2020 r., podczas XII Katy?skich Powiatowych Biegów Prze?ajowych w Terespolu („m?ody lasek”).
Z olimpijskim pozdrowieniem


cheba dnia March 04 2020 11:02:21 0 Komentarzy · 393 Czytań · Drukuj
Narodowy Dzie? ?o?nierzy Wykl?tych 2020 w Terespolu
Narodowy Dzie? Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych w Terespolu

„Tropem Wilczym” – Bieg Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych, to najwi?ksza impreza sportowo – edukacyjna, jaka towarzyszy obchodom Narodowego Dnia Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych. Odbywa si? aby odda? ho?d ?o?nierzom podziemia antykomunistycznego, którzy w latach 1944 – 1963 walczyli z obc? w?adz? zainstalowan? w Polsce pod koniec II wojny ?wiatowej. Celem jest upowszechnianie wiedzy na temat najnowszej historii Polski oraz zach?ta do aktywno?ci ruchowej. W Polsce i na ?wiecie 1.03.2020 r. „Tropem Wilczym” zorganizowa?o 365 miejscowo?ci, pobieg?o 75 000 biegaczy w 650 biegach.
Organizatorem obchodów Narodowego Dnia Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych w Terespolu, w dniu 1.03.2020 r. byli: Urz?d Miasta Terespol, UKS „M?odzi” i Klub Olimpijczyka dzia?aj?cy przy Akademickim Liceum Ogólnokszta?c?cym oraz MOK. Uroczysto?ci rozpocz??a msza ?wi?ta. Dr Bogus?aw Korzeniewski wyg?osi? wyk?ad: ?o?nierze Wykl?ci i ich testament. Uczestnicy przemaszerowali pod pomnik Niepodleg?o?ci. Po wci?gni?ci flagi pa?stwowej na maszt i od?piewaniu hymnu Polski, plutonowy S?u?by Wi?ziennej, Kamil Adamiec odczyta? Apel Pami?ci. Kompania Honorowa Okr?gowego Inspektoratu S?u?by Wi?ziennej w Lublinie odda?a salw? honorow?. Przy pomniku Niepodleg?o?ci oraz Muralu ?o?nierzy Wykl?tych z?o?one zosta?y kwiaty. Go??mi honorowymi uroczysto?ci byli parlamentarzy?ci: pose? Dariusz Stefaniuk oraz senator Grzegorz Bierecki, przewodnicz?cy Sejmiku Woj. Lubelskiego – Jerzy Szwaj, Konsul RP w Brze?ciu – Jacek Zimolzak oraz samorz?dowcy na czele z burmistrzem miasta – Jackiem Danilukiem.
130 zawodników pokona?o dystans 1963 m. Rozpi?to?? wieku biegaczy by?a bardzo du?a. Najm?odszy uczestnik mia? 3 lata, a najstarszy ponad 60. Bieg mia? charakter rodzinny. W pe?nym umundurowaniu tras? biegu pokonali uczniowie ALO oraz ?o?nierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Wszyscy w doskona?ej kondycji dotarli do mety. Wygra? ucze? ALO – Jan Daniluk przed Darkiem Zduniakiem i Miros?awem W?odarczykiem. Aleksandra Kotowska okaza?a si? najlepsza w?ród kobiet. Na mecie na zawodników czeka?y pi?kne medale i ciep?y bigos. Sponsorem pakietów startowych by? Urz?d Miasta w Terespolu.
Bohaterem terespolskiego biegu by? Witold Pilecki. Wnuk powsta?ca styczniowego. Ukszta?towa?o go konspiracyjne harcerstwo, do którego wst?pi? w 1913 r. w Wilnie, pó?niej Wojsko Polskie. Broni? Grodna przed Niemcami, bra? udzia? w Bitwie Warszawskiej. Walczy? w kampanii wrze?niowej, po kl?sce przeszed? do podziemia. We wrze?niu 1940 r. zg?osi? si? jako ochotnik do Auschwitz. Zorganizowa? tam siatk? konspiracyjn?. Wiosn? 1943 r. podj?? brawurow? ucieczk? z obozu. W szeregach AK wzi?? udzia? w powstaniu warszawskim. Trafi? do niewoli niemieckiej. Po wyzwoleniu do??czy? do II Korpusu Polskiego we W?oszech. Na osobisty rozkaz Andersa wróci? do Polski. W maju 1947 r. zosta? aresztowany i po absurdalnym procesie s?dowym skazany na ?mier?. Wyrok wykonano w 1948 r.


cheba dnia March 01 2020 17:35:53 0 Komentarzy · 448 Czytań · Drukuj
Nagrody w Turnieju rozdane!
II Otwarty Turniej Tenisa Sto?owego za nami

22 osoby wystartowa?y w II Otwartym Turnieju Tenisa Sto?owego o Puchar Dyrektora Akademickiego Liceum Ogólnokszta?c?cego w Terespolu, w sobot?, 25 stycznia. Zawodnicy przybyli z ?ukowa, Bia?ej Podlaskiej, Nepli, Tucznej, Rossosza i Terespola. Grali do trzech wygranych setów. Wydarzeniem by? start dyrektora ALO, Bogdana Korzeniewskiego oraz burmistrza miasta, Jacka Daniluka. W bezpo?rednim starciu burmistrz pokona? dyrektora, po zaci?tej i wyrównanej walce 3:2. Sensacyjnie dobrze spisa? si? burmistrz Jacek Danieluk, który awansowa? do ?wier?fina?u i zaj?? wysokie – ósme miejsce.
Zawody wygra? Andrzej Szot, drugie miejsce wywalczy? Konrad Brukalski, a trzecie Zbigniew Burdzicki. Wszyscy trzej otrzymali dyplomy oraz puchary. Za miejsca: czwarte – Mateusz Celi?ski, pi?te – Piotr Melaniuk i szóste – Henryk Dyrda zawodnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Z dyplomem i upominkiem wyjecha? równie? najm?odszy zawodnik – Jakub Brukalski. Wszyscy zawodnicy prezentowali wysoki poziom sportowy i grali zgodnie z zasadami fair play. Organizatorami zawodów byli: Uczniowski Klub Sportowy „M?odzi” i Klub Olimpijczyka przy Akademickim Liceum w Terespolu.

cheba dnia January 25 2020 22:30:50 0 Komentarzy · 412 Czytań · Drukuj
Spotkanie Noworoczne 2020
Zaszczyt i wyró?nienie

11 stycznia 2020 r. odby?o si? Spotkanie Noworoczne Rodziny Olimpijskiej. Warszawskie Centrum EXPO XXI go?ci?o mistrzów i medalistów olimpijskich, trenerów, parlamentarzystów, cz?onków korpusu dyplomatycznego, przedstawicieli ?wiata nauki, kultury, medycyny, biznesu i dziennikarzy. Go?ciem honorowym wydarzenia by? Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Zebranych powita? Prezes PKOl Andrzej Kra?nicki. Podsumowa? wyniki osi?gni?te przez polskich sportowców w roku 2019, podkre?li? wyzwanie dla ca?ego polskiego sportu jakim jest wyst?p bia?o-czerwonych w tegorocznych Igrzyskach XXXII Olimpiady w Tokio. Podzi?kowa? Prezydentowi za obj?cie obchodów 100 lecia PKOL Narodowym Patronatem i wr?czy? Order Zas?ugi PKOl. Andrzej Duda w swoim wyst?pieniu podkre?li? szacunek dla dotychczasowych osi?gni?? polskiego sportu olimpijskiego. Wyrazi? jednocze?nie nadziej? na udany wyst?p bia?o-czerwonych podczas tegorocznych igrzysk. G?os zabra?a te? Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk. Pogratulowa?a zawodnikom i trenerom dotychczasowych sukcesów, ?yczy?a kolejnych w 2020 roku.

Wielk? Honorow? Nagrod? Sportow? PKOl im. Piotra Nurowskiego otrzymali: mistrz ?wiata w rzucie m?otem Pawe? Fajdek (w kategorii „sportowiec”), mistrzowie ?wiata z wio?larskiej czwórka bez sternika: Micha? Szpakowski, Marcin Brzezi?ski, Miko?aj Burda i Mateusz Wilangowski („dru?yna”) oraz trenerka rzutu m?otem Malwina Wojtulewicz-Sobierajska („trener”). Nagrody Nadziei Olimpijskich im. Eugeniusza Pietrasika za wyniki ubieg?ego roku otrzymali: Helena Wi?niewska – kajakarka Zawiszy Bydgoszcz, trenowana przez Macieja Juhnke i wio?larz WTW W?oc?awek – Fabian Bara?ski, którego trenerem jest Krzysztof Gabryelewicz. Wa?nym punktem wieczoru by?o oficjalne po?egnanie wybitnych sportowców - medalistów olimpijskich, którzy w minionym roku postanowili zako?czy? przygod? z wyczynowym sportem: Tomasz Majewski (la), Magdalena Fularczyk-Koz?owska i Natalia Madaj-Smoli?ska (wio?larstwo) i Monika Michalik (zapasy). Otrzymali oni podzi?kowanie za godne reprezentowanie barw narodowych i powi?kszanie polskiego olimpijskiego dorobku medalowego. Spotkanie zako?czy?y akcenty japo?skie, nawi?zuj?ce do rozpoczynaj?cych si? 24 lipca w Tokio igrzysk olimpijskich.

?wiadkami i bezpo?rednimi uczestnikami wydarzenia byli przedstawiciele Klubu Olimpijczyka dzia?aj?cego przy Akademickim Liceum w Terespolu: Anna Osypowicz, Krystyna Pucer i Wies?aw Pucer. To wielki zaszczyt i wyró?nienie dla Klubu, szko?y i miasta, tym bardziej, ?e zaproszonych by?o 10 najpr??niej dzia?aj?cych Klubów w Polsce. Po uroczysto?ci mieli?my okazj? spotkania i rozmowy z olimpijczykami, politykami i lud?mi sportu. Najbardziej z pewno?ci? zapami?tamy rozmow? z Januszem Szewi?skim (m??em ?p. Ireny) i Boles?awem Kapitanem – by?ym prezesem PKOL i Ministrem Sportu, który by? go?ciem równie? w Terespolu.

cheba dnia January 12 2020 14:24:36 0 Komentarzy · 445 Czytań · Drukuj
Noworoczny Turniej Eisstocka, Brze??, 21.12.2019r.
Noworoczny Turniej Eiistocka w Brze?ciu

Dwana?cie dru?yn wystartowa?o w Noworocznym Turnieju Eisstocka w dniu 21 grudnia 2019 r. w Brze?ciu. W dwóch grupach grali reprezentanci Mi?ska, Grodna i Brze?cia (Bia?oru?) i Terespola (Polska).
Seniorzy w sk?adzie: Andrzej Korbal, Jacek Wi?niewski, Arek Jaszczyk i Piotr ?mi?czuk zaj?li trzecie miejsce. Wrócili z medalami i okaza?ym pucharem. Dru?yna juniorów w sk?adzie: Tomasz Wasil, Jan Daniluk, And?elika Babkiewicz i Magda Godlewska zaj??a siódme miejsce. Bior?c pod uwag? dwie debiutantki w dru?ynie, to osi?gni?ty wynik, opiekun i trener, Andrzej Korbal uwa?a za zadowalaj?cy.

cheba dnia January 04 2020 13:19:42 0 Komentarzy · 376 Czytań · Drukuj
Spotkanie koszykarzy
Wigilijne spotkanie koszykarzy

Do niezwyk?ego meczu koszykarzy dosz?o w pi?tek, 20.12.2019 r. w sali sportowej Akademickiego Liceum Ogólnokszta?c?cego w Terespolu. W towarzyskim meczu spotkali si? „juniorzy starsi” – Mistrzowie Województwa z roku 1988 z aktualnymi uczniami Liceum Akademickiego. „Starszakom” dowodzi? Piotr Szyszkowski – absolwent rocznik 1988, a m?odzie?y dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokszta?c?cego – Bogdan Korzeniewski. Pomimo up?ywu lat absolwenci wykazali si? wytrzyma?o?ci?, taktyk?, technik? i kultur? gry. Jakby czas dla nich stan?? w miejscu, a rado?? z gry by?a taka sama albo i wi?ksza jak w latach m?odzie?czych. O ich wy?szo?ci na boisku ?wiadczy wynik meczu, 50: 24. Trzeba przyzna?, ?e pomimo przegranej „m?odzi” pokazali „pazur”. Zostawili na boisku wiele serca. By?a to dla nich szczególna lekcja fair play, zabawy i pokazu sprawno?ci fizycznej „starszaków”.

Nie mniej sympatyczne spotkanie odby?o si? z Piotrem Szyszkowskim, autorem ksi??ki „Terespolscy mistrzowie województwa bialskopodlaskiego w koszykówce”. Do biblioteki miejskiej przybyli: autor, przedstawiciele mistrzowskiej dru?yny z rocznika 1988, sympatycy koszykówki i zaproszeni go?cie. Piotr zademonstrowa? liczne gad?ety zwi?zane z jego przygod? z koszykówk?. Pi?knie opowiedzia? o wa?nych dla niego ludziach, którzy go inspirowali, dostrzegli jego talent i potrafili go rozwija?. Na zako?czenie spotkania z?o?y? dedykacje w ksi??ce.

Zdj?cia z meczu i spotkania autorskiego autorstwa Madzi Szyszkowskiej w galerii!

cheba dnia December 20 2019 21:30:26 0 Komentarzy · 370 Czytań · Drukuj
Wyjazd do Brze?cia
Wyjazd do Brze?cia

Kolejny raz m?odzie? Akademickiego Liceum Ogólnokszta?c?cego i SP nr 1 w Terespolu wyje?d?a?a do Brze?cia. Grupa ponad 40 osób w dniu 19.12.2019 r. zwiedza?a Brze??. Chocia? by?a mg?a, to podziwiali?my pi?kno miasta, a Twierdza Brzeska wygl?da?a w tej aurze niezwykle gro?nie i tajemniczo. Tradycyjnie g?ównym punktem wyjazdu by?o lodowisko. Dobry lód i du?a przestrze? powodowa?a, ?e umiej?tno?ci m?odzie?y z minuty na minut? ros?y. By?o mnóstwo zabawy, a dobre towarzystwo sprawia?o, ?e chcia?o si? rusza?! Wszyscy byli lekko zm?czeni ale zadowoleni.

cheba dnia December 20 2019 21:20:41 0 Komentarzy · 360 Czytań · Drukuj
Klubowe Mistrzostwa Europy<
Klubowe Mistrzostwa Europy

Od 22 do 24 listopada 2019 r. trwa?y Klubowe Mistrzostwa Europy w Eisstocka we W?oszech. Zawodnicy mieszkali w Naturs, a zawody rozgrywane by?y na lodzie Meran Arena. Wystartowa?o 26 dru?yn reprezentuj?cych: Austri?, Niemcy, W?ochy, Szwajcari?, Czechy, S?oweni?, Finlandi?, Litw?, Francj?, Bia?oru? i Polsk?. Nasz kraj reprezentowali seniorzy Uczniowskiego Klubu Sportowego „M?odzi” dzia?aj?cego przy Akademickim Liceum Ogólnokszta?c?cym w Terespolu: Marek Czerwi?ski, Bartek Wi?niewski, Jacek Wi?niewski i Andrzej Korbal. Pomimo, ?e „nasi zawodnicy, na co dzie? nie maj? mo?liwo?ci treningu na lodzie, to wypadli najlepiej z klubów reprezentuj?cych Europ? Wschodni?. Uplasowali si? przed klubami: Bia?orusi, Litwy czy Finlandii. Najwa?niejsze, ?e podczas zawodów mieli mo?liwo?? podgl?dania i nauki od najlepszych. ?yczymy aby w przysz?o?ci liderzy: Austria, Niemcy czy W?osi zostali pokonani przez zawodników z Terespola.

cheba dnia November 26 2019 17:11:28 0 Komentarzy · 375 Czytań · Drukuj
VIII edycja "Tropem Wilczym"
Klub Olimpijczyka i Uczniowski Klub Sportowy „M?odzi” przy Akademickim Liceum Ogólnokszta?c?cym w Terespolu informuje, ?e dnia 01 marca 2020 roku w Terespolu, o godzinie 13.00, odb?dzie si? VIII edycja „Tropem Wilczym”- Bieg ?o?nierzy Wykl?tych na dystansie 1963 m. Liczba darmowych pakietów startowych jest ograniczona i wynosi 120! Osoby zainteresowane startem w biegu prosimy o niezw?oczne zg?aszanie si? do pana Andrzeja Korbala, nauczyciela wychowania fizycznego w Akademickim Liceum Ogólnokszta?c?cym w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 88, celem ustalenia rozmiarów koszulek startowych.
Wst?pnych zg?osze? nale?y dokona? do najbli?szej ?rody - 20 listopada b.r., osobi?cie w szkole lub telefonicznie.
Telefon kontaktowy: 512 195 682

cheba dnia November 14 2019 16:21:01 0 Komentarzy · 361 Czytań · Drukuj
?wi?towali 100 lecie PKOL
Terespol ?wi?towa? na Gali

W sobot?, 26 pa?dziernika 2019 r. w warszawskim Teatrze Wielkim – Operze Narodowej odby?a si? uroczysta Gala z okazji 100-lecia powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Go??mi specjalnymi byli: polscy medali?ci olimpijscy, Prezydent RP Andrzej Duda, Prezydent MKOl Thomas Bach, Prezydent Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich Janez Kocija?ci?, Minister Sportu. W Gali wzi?li udzia? równie?: parlamentarzy?ci, przedstawicieli Rz?du oraz Kancelarii Prezydenta, akredytowani w Polsce przedstawiciele Korpusu Dyplomatycznego, Sekretarz Generalna ?wiatowego Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich Gunilla Lindberg, delegacje narodowych komitetów olimpijskich oraz mi?dzynarodowych federacji sportowych.

Uroczysto?? rozpocz?? przemówieniem Prezes PKOl Andrzej Kra?nicki, który przywita? go?ci oraz podzi?kowa? wszystkim osobom i instytucjom ?yczliwym i wspieraj?cym Polski Ruch Olimpijski. Nast?pnie g?os zabrali: Prezydent RP Andrzej Duda, Przewodnicz?cy MKOl Thomas Bach, Prezydent Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich Janez Kocija?ci? oraz Minister Sportu i Turystyki Witold Ba?ka.
Okoliczno?ciowe medali 100-lecia PKOl otrzymali: A. Duda, T. Bach, J. Kocija?cic i W. Ba?ka.
Anita W?odarczyk z r?k szefa MKOl odebra?a z?oty medal igrzysk olimpijskich w Londynie z 2012 roku.
Wiceprezydent EOC – Niels Nygaard, Sekretarz Generalny EOC – Raffaele Pagnozzi i córka Piotra Nurowskiego – Joanna Nurowska wr?czyli Nagrody EOC im. Piotra Nurowskiego dla Najlepszych M?odych Sportowców Europy.
Ho?d Halinie Konopackiej z?o?y? Daniel Olbrychski, recytuj?c – przy akompaniamencie orkiestry – wiersz „Dziewczyna w czerwonym berecie”. Na cze?? Ireny Szewi?skiej, Joanna Zawartko za?piewa?a jeden z ulubionych utworów Pierwszej Damy Polskiego Sportu – „Niech ?yje bal”.
Na zako?czenie uroczysto?ci Prezes PKOl wr?czy? wyró?nienie Dyrektorowi Teatru Wielkiego – Opery Narodowej Panu Waldemarowi D?browskiemu „Honorowy Z?oty Wawrzyn PKOl”.
?wiadkami i uczestnikami tych wydarze? byli przedstawiciele Klubu Olimpijczyka dzia?aj?cego przy Akademickim Liceum Ogólnokszta?c?cym w Terespolu: Andrzej Korbal, Krystyna Pucer i Wies?aw Pucer. To wielki zaszczyt i ogromne wyró?nienie dla Klubu. Opuszczaj?c gmach teatru otrzymali?my pi?knie wydane albumy: „100 lat na olimpijskim szlaku”, kolekcj? znaczków wydanych przez Poczt? Polsk? oraz okoliczno?ciowe medale 100 lecia.
Wydarzenie u?wietni?y wyst?py chóru i orkiestry Teatru Wielkiego – Opery Narodowej pod dyrekcj? Rafa?a K?oczko.

cheba dnia October 27 2019 15:28:45 0 Komentarzy · 411 Czytań · Drukuj
Klub Olimpijczyka na Sejmiku w Poznaniu
Terespol na Ogólnopolskim Sejmiku Klubów Olimpijczyka

Dwa dni, od 18 do 19.10.2019 r. trwa? Ogólnopolski Sejmik Klubów Olimpijczyka w Poznaniu.

Pierwszego dnia uczestnicy wys?uchali wyk?adu prof. dr hab. Wojciecha Lipo?skiego „Zapomniane kultury sportu”. O upadku idea?ów podczas Igrzysk Olimpijskich mówi? Szymon Zió?kowski. Prof. Ryszard Wryk przedstawi? „Narodziny ruchu Olimpijskiego w Polsce”. Obradom towarzyszy?a przepi?kna wystawa „100 lat Sportu Polskiego w medalierstwie”. Krystyna Pucer, reprezentuj?ca Klub Olimpijczyka z Terespola przedstawi?a prezentacj? pokazuj?c? dzia?alno?? Klubu i formy krzewienia idei olimpijskiej. Prezentacja spotka?a si? z du?ym zainteresowaniem, zw?aszcza ró?norodno?? dzia?a? skierowanych bezpo?rednio do m?odzie?y. Przewodnicz?ca Klubu, na pami?tk? spotkania wr?czy?a na r?ce Szymona Zió?kowskiego anio?a wykonanego w Miejskim O?rodku Kultury. Wieczorem uczestnicy spotkali si? na koncercie w Blue Note „Joanna Dudkowska Band feat. Chuc Frazier. Drugi dzie? rozpocz?? si? od zwiedzania Term Malta?skich i Toru Regatowego Malta. Oba obiekty s? na ?wiatowym poziomie i robi? olbrzymie wra?enie. Na zako?czenie, na Mi?dzynarodowych Targach Pozna?skich obserwowali?my „od kuchni” przygotowania do XX Maratonu Pozna?skiego (w dniu20.10.2019 r.).

cheba dnia October 21 2019 08:06:21 0 Komentarzy · 407 Czytań · Drukuj
Strona 5 z 39 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ankieta dla Użytkowników
Brak zawartości dla tego panelu
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
Copyright © 2008 by patryk18duch