Klub Olimpijczyka przy ZSO1 w Terespolu
Strona G?ówna · Kategorie Newsów · Artyku?y · Forum · LinkiAugust 14 2022 01:56:09
Nawigacja
Strona G?ówna
Kategorie Newsów
Artyku?y
Galeria
Forum
Linki
Kontakt
Szukaj

PKOL
ZSO1 Terespol
Ostatnie Artykuły
Pan Jan Wielki
ROK COUBERTINOWSKI 2013
MISTZOSTWA ?WIATA W ...
Od 2015 Igrzyska Eur...
Skrócone przepisy gr...
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 5
Nieaktywowany Użytkownik: 2
Najnowszy Użytkownik: Klaudia
Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Brak zawartości dla tego panelu
Najciekawsze Tematy
Brak zawartości dla tego panelu
Mistrzostwa szko?y w pi?ce no?nej ch?opców
MISTRZOSTWA LA W PI?CE NO?NEJ
Na prze?omie stycznia i lutego odby?y si? Mistrzostwa Akademickiego Liceum Ogólnokszta?c?cego w pi?ce no?nej ch?opców. Zg?osi?o si? 5 dru?yn. Zawody rozegrano systemem „ka?dy z ka?dym”. A oto wyniki meczów:
IIa - IIIac – 12 :1
IIc – Ia – 3:2
IIIb – IIc – 5:9
IIa – Ia – 6:1
IIIac – Ia – 3:5
IIa – IIc – 12 :6
IIIb – IIIac – 3:0
IIa – IIIb – 5:6
IIc – IIIac – 3:0
Pierwsze miejsce w rywalizacji zaj??a klasa IIIac, przed IIc i IIIb. Na czwartym miejscu uplasowa?a si? klasa Ia, a na pi?tym IIa. Gratulacje!

cheba dnia March 23 2022 13:27:37 0 Komentarzy · 95 Czytań · Drukuj
Pierwszy dzie? wiosny, 21 marca 2022 r.
Pierwszy dzie? wiosny w Liceum Akademickim w Terespolu
21 marca odby?y si? Mistrzostwa Liceum Akademickiego w wieloboju si?owym. Udzia? w zawodach wzi?li przedstawiciele wszystkich klas. Ch?opcy rywalizowali w robieniu pompek, podci?ganiu na dr??ku i skoku w dal z miejsca. Dziewcz?ta robi?y „desk?”, brzuszki i kopert?. Najlepsza okaza?a si? klasa IIIb, przed klas? IIb i Ib. Najwi?cej emocji wzbudzi?a rywalizacja ch?opców w skoku wzwy? z odbicia z odskoczni. Zdecydowanie wygra? Sebastian Grabiec, który pokona? poprzeczk? na wysoko?ci 2 m i 5 cm. Drugie miejsce przypad?o Jankowi Danilukowi i Arkadiuszowi Jaszczukowi. Gratulacje!

Zdj?cia w galerii!

cheba dnia March 21 2022 18:26:57 0 Komentarzy · 99 Czytań · Drukuj
Apel Olimpijski 2022
Apel olimpijski 2022
13 stycznia 2022

4 lutego rozpoczn? si? XXIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pekin 2022. Jeste?my przekonani, ?e Polska Reprezentacja Olimpijska poka?e na nich swoj? determinacj? oraz dostarczy nam powodów do dumy. Kibicujmy jej z ca?ego serca, wspierajmy j? w tej sportowej rywalizacji oraz walce medale dla Polski.

Niech postawa naszych Olimpijczyków – tych z Pekinu jak i z wszystkich poprzednich Igrzysk Olimpijskich – b?dzie zach?t? do uprawiania sportu oraz realizacji marze?, a nasz Olimpijski Apel zmotywuje wszystkich do uprawiania sportu i ?ycia w zgodzie z olimpijskimi warto?ciami – takimi jak przyja??, szacunek, d??enie do doskona?o?ci i fair play.

Najwa?niejsze w Igrzyskach Olimpijskich jest nie zwyci?stwo, ale udzia?, podobnie jak w ?yciu nie jest najwa?niejszy triumf, ale walka. Nie samo zwyci?stwo jest istotne, lecz sprawiedliwa rywalizacja – brzmi olimpijskie credo.

?ycz? wszystkim, dla których sport jest warto?ci? i istotn? cz??ci? ?ycia, by to olimpijskie motto towarzyszy?o Wam w codziennym ?yciu, a olimpijskie warto?ci by?y dla Was prawdziwym drogowskazem.

Motto naszej Reprezentacji na XXIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie brzmi: „Silni razem – Team Polska”. To nawi?zanie do kampanii Mi?dzynarodowego Komitetu Olimpijskiego „Stronger Together” oraz oficjalnego motto ?wiatowego Ruchu Olimpijskiego CITIUS, ALTIUS, FORTIUS, które w tym roku zosta?o uzupe?nione o s?owo COMMUNIS. Brzmi ono zatem SZYBCIEJ, WY?EJ, MOCNIEJ – RAZEM.

Polski Komitet Olimpijski chce pokaza? jedno?? i sil? w d??eniu do celu, wspólnot? warto?ci Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej Pekin 2022 oraz si?? Polski i Team Polska na XXIV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Pekin 2022.

Andrzej Kra?nicki
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego


cheba dnia January 13 2022 19:31:33 0 Komentarzy · 254 Czytań · Drukuj
Noworoczne Spotkanie Rodziny Olimpijskiej 2022
Noworoczne Spotkanie Rodziny Olimpijskiej

7 stycznia 2022 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie odby?o si? Noworoczne Spotkanie Rodziny Olimpijskiej. Uczestniczyli w nim cz?onkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i zarz?du PKOl, sportowcy, medali?ci olimpijscy, sponsorzy i partnerzy PKOl i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej.

Niestety, z uwagi na ograniczenia sanitarne w Centrum Olimpijskim nie mogli by? obecni wszyscy cz?onkowie Polskiej Rodziny Olimpijskiej. Swoj? obecno?? musia? te? odwo?a? Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. W jego imieniu list odczyta? prezydencki doradca Piotr Nowacki. Spotkanie otworzy? Prezes PKOL Andrzej Kra?nicki. Symboliczne podzi?kowania w postaci statuetek otrzymali przedstawiciele Polskich Zwi?zków Sportowych, których zawodnicy w minionym roku osi?gn?li sukcesy w rywalizacji na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, na mistrzostwach ?wiata i europy. Nagrody „Nadzieje olimpijskie im. Eugeniusza Pietrasika” otrzymali: Julia Olszewska - kajakarka i Jakub Majchrzak – siatkarz.
Wielk? Honorow? Nagrod? Sportow? im. Piotra Nurowskiego otrzymali: sportowiec roku 2021 – Anita W?odarczyk, dru?yn? 2021 roku zosta?a wio?larska czwórka podwójna: Agnieszka Kobus – Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Katarzyna, a Aleksander Matusi?ski trenerem roku. Nast?pnie uhonorowani zostali sportowcy, którzy w minionym roku zako?czyli sportow? karier?: Maja W?oszczowska – dwukrotna wicemistrzyni olimpijska (Pekin, Rio de Janeiro) w kolarstwie MTB, Piotr Ma?achowski – dwukrotny srebrny medalista olimpijski (Pekin i Rio de Janeiro) w rzucie dyskiem, Katarzyna Wo?niak – Nied?wiedzka – dru?ynowo w Vancouver wywalczy?a br?zowy, a w Soczi – srebrny medal olimpijski, Agnieszka Wieszczek – Kordus –br?zowa medalistka olimpijska w zapasach w Pekinie, Konrad Nied?wiedzki – br?zowy medalista w wy?cigu dru?ynowym w Soczi w ?y?wiarstwie szybkim. 4-krotny uczestnik IO (Turyn, Vancouver, Soczi i PyeongChang. Prezes PKOL podzi?kowa? sponsorom i partnerom za wspieranie Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej.

Relacja ze spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=8Zbntk8uj_8&t=45s


cheba dnia January 08 2022 12:19:59 0 Komentarzy · 165 Czytań · Drukuj
Konkurs przed?u?ony do 28 lutego!!!
PKOL przed?u?a konkurs plastyczny „Co lubi?? Sport lubi?!”

Z uwagi na du?e zainteresowanie konkursem oraz bior?c pod uwag? wprowadzenie edukacji zdalnej w szko?ach podstawowych, Polski Komitet Olimpijski zdecydowa? o przed?u?eniu terminu przesy?ania prac do 28 lutego 2022 roku.

Zadaniem uczniów z klas I-III (kategoria I konkursu) jest stworzenie kartki z ?yczeniami powodzenia dla polskich olimpijczyków.
Z kolei uczniowie klas IV-VI oraz VII-VIII (kolejno kategoria II i III konkursu) maj? wyrazi? w formie pracy plastycznej odpowied? na pytanie „Co czuj?, gdy uprawiam sport?” oraz do??czy? do pracy krótki tekst.
Szczegó?y znajduj? si? w regulaminie oraz opisach zda? konkursowych na stronie: https://olimpijski.pl/przedluzamy-konkurs-plastyczny-co-lubie-sport-lubie/

cheba dnia December 27 2021 14:20:14 0 Komentarzy · 200 Czytań · Drukuj
Konkurs Plastyczny
Konkurs plastyczny „Co lubi?? Sport lubi?!”

Polski Komitet Olimpijski og?asza konkurs plastyczny dla uczniów szkó? podstawowych pt. „Co lubi?? Sport lubi?!”. To w?a?nie sztuka pozwala?a – ju? od czasów igrzysk w staro?ytnej Grecji – na utrwalenie pi?kna sportu. Wierzymy, ?e wyra?anie siebie poprzez ruch i twórczo?? jest wspólnym do?wiadczeniem wszystkich dzieci i m?odzie?y.
Zadaniem uczniów z klas I-III (kategoria I konkursu) jest stworzenie kartki z ?yczeniami powodzenia dla polskich olimpijczyków. Z kolei uczniowie klas IV-VI oraz VII-VIII (kolejno kategoria II i III konkursu) maj? wyrazi? w formie pracy plastycznej odpowied? na pytanie „Co czuj?, gdy uprawiam sport?” oraz do??czy? do pracy krótki tekst.

Szczegó?y znajduj? si? w regulaminie oraz opisach zda? konkursowych na stronie Polskiego Komitetu Olimpijskiego:
https://olimpijski.pl/konkurs-plastyczny-co-lubie-sport-lubie/

Gor?co zach?camy do udzia?u!

cheba dnia December 01 2021 18:57:41 0 Komentarzy · 141 Czytań · Drukuj
30. Powiatowe Biegi Uliczne w Terespolu odwo?ane!
Uwaga! Bardzo wa?ne! Biegi Uliczne w Terespolu odwo?ane!

30. Powiatowe Biegi Uliczne im. Wincentego Koz?owskiego w Terespolu w dniu 07.10.2021r. ze wzgl?du na przed?u?enie stanu wyj?tkowego zostaj? odwo?ane! Przepraszamy!

cheba dnia October 03 2021 11:59:28 0 Komentarzy · 130 Czytań · Drukuj
"Tropem Wilczym 2021
W Terespolu pobiegli „Tropem Wilczym”

Fundacja Wolno?? i Demokracja stworzy?a najwi?kszy w Polsce projekt edukacyjno – biegowy, którego celem jest oddanie ho?du ?o?nierzom Wykl?tym. W dniu 15 sierpnia 2021r. w Polsce i na ?wiecie bieg odby? si? w 329 miejscowo?ciach, a w 650 biegach wzi??o udzia? 66 000 biegaczy. Najwi?kszy Bieg Pami?ci w Polsce odbywa si? od 2017 r. równie? w Terespolu. Trasa prowadzi ulicami naszego miasta na dystansie 1963 m. D?ugo?? trasy Biegu Honorowego, to dystans symboliczny, upami?tniaj?cy rok w którym zgin?? ostatni ?o?nierz Wykl?ty – Józef Franczak, pseudonim „Lalek”.
Tegoroczne zawody w Terespolu otworzy? burmistrz miasta Jacek Danieluk, a ksi?dz ?ukasz Borowski zainicjowa? modlitw? w intencji „?o?nierzy Wykl?tych”. Podczas IX edycji, w Terespolu zawodnicy pobiegli w koszulkach upami?tniaj?cych Danut? Siedziakówn? „Ink?”. By?a ona sanitariuszk? i ??czniczk? „?o?nierzy Wykl?tych”. Zamordowana za dzia?ania zbrojne podziemia antykomunistycznego w Polsce w dniu 28 sierpnia 1946 r. w Gda?sku. Na starcie stan??o oko?o 120 biegaczy, w?ród nich spora liczba uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokszta?c?cego na czele z pani? dyrektor Agnieszk? Kulick?. Pomimo, ?e rozpi?to?? wiekowa w?ród uczestników by?a bardzo du?a, to wszyscy dotarli do mety w znakomitej kondycji. W nagrod? otrzymali przepi?kne pami?tkowe medale. Jako pierwszy na met? przybieg? Tadeusz Szymanek, a w?ród kobiet Oliwia Tymon.
Sponsorem pakietów startowych by? Urz?d Miasta Terespol. Tras? zabezpiecza?a Policja. Organizatorem wydarzenia by? UKS „M?odzi” i Klub Olimpijczyka dzia?aj?ce przy Akademickim Liceum Ogólnokszta?c?cym w Terespolu.

Zdj?cia z wydarzenia w galerii oraz na stronie go?ca terespolskiego, terespol.net, terespol.pl, radiobiper i bialskim forum, zapraszamy!

cheba dnia August 15 2021 16:17:06 0 Komentarzy · 153 Czytań · Drukuj
IX edycja Tropem Wilczym w Terespolu
W dniu 15 sierpnia 2021 r. o godz. 13.00 w Terespolu odb?dzie si? IX edycja Biegu Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych „Tropem Wilczym na dystansie 1963 m.
Start i meta na ul. Granicznej przy Muralu.
Organizatorzy stwierdzaj? wa?no?? zapisów na poprzedni termin, tj. dzie? 15 maja.
Jest jeszcze kilka wolnych pakietów startowych.
Zapraszamy!

cheba dnia August 06 2021 16:39:58 0 Komentarzy · 136 Czytań · Drukuj
<b>APEL OLIMPIJSKI 2021</b>
APEL OLIMPIJSKI 2021
31 maja 2021

23 lipca 2021 roku rozpoczn? si? Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020 – prze?o?one o rok z powodu pandemii. Jeste?my przekonani, ?e nasi Olimpijczycy poka?? na nich swoj? determinacj?, si?? i walk? oraz dostarcz? nam powodów do dumy. Kibicujmy im z ca?ego serca, wspierajmy ich w tej sportowej rywalizacji, walce o ich osobisty sukces i medale dla Polski.

Niech postawa naszych Olimpijczyków b?dzie zach?t? do uprawiania sportu oraz realizacji marze?, a nasz Olimpijski Apel zmotywuje wszystkich do aktywno?ci fizycznej i ?ycia w zgodzie z olimpijskimi warto?ciami – takimi jak przyja??, szacunek, d??enie do doskona?o?ci i fair play.

Najwa?niejsze w Igrzyskach Olimpijskich jest nie zwyci?stwo, ale udzia?, podobnie jak w ?yciu nie jest najwa?niejszy triumf, ale walka. Nie samo zwyci?stwo jest istotne, lecz sprawiedliwa rywalizacja – brzmi olimpijskie credo.

?ycz? wszystkim by to olimpijskie motto towarzyszy?o Wam nie tylko w sporcie, ale codziennym ?yciu. By olimpijskie warto?ci by?y dla Was prawdziwym drogowskazem.

Andrzej Kra?nicki
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

cheba dnia May 31 2021 19:27:52 0 Komentarzy · 233 Czytań · Drukuj
Pobiegniemy 15 sierpnia!!!
Uwaga! Uwaga! Bardzo wa?ne!

Klub Olimpijczyka i Uczniowski Klub Sportowy „M?odzi” przy Akademickim Liceum Ogólnokszta?c?cym w Terespolu informuje, ?e z powodu pandemii IX edycja „Tropem Wilczym”- Bieg ?o?nierzy Wykl?tych na dystansie 1963 m w Terespolu i w ca?ej Polsce zosta?a przeniesiona na dzie? 15 sierpnia 2021 roku.

Telefon kontaktowy: 512 195 682


cheba dnia April 22 2021 10:27:00 0 Komentarzy · 246 Czytań · Drukuj
Strona 2 z 39 < 1 2 3 4 5 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ankieta dla Użytkowników
Brak zawartości dla tego panelu
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
Copyright © 2008 by patryk18duch