Klub Olimpijczyka przy ZSO1 w Terespolu
Strona G?ówna · Kategorie Newsów · Artyku?y · Forum · LinkiMarch 25 2023 18:25:51
Nawigacja
Strona G?ówna
Kategorie Newsów
Artyku?y
Galeria
Forum
Linki
Kontakt
Szukaj

PKOL
ZSO1 Terespol
Ostatnie Artykuły
Pan Jan Wielki
ROK COUBERTINOWSKI 2013
MISTZOSTWA ?WIATA W ...
Od 2015 Igrzyska Eur...
Skrócone przepisy gr...
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 5
Nieaktywowany Użytkownik: 2
Najnowszy Użytkownik: Klaudia
Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Brak zawartości dla tego panelu
Najciekawsze Tematy
Brak zawartości dla tego panelu
Pami?tamy i wspominamy
29 czerwca 2018 roku odesz?a Irena Szewi?ska, ale polski sport zawsze b?dzie pami?ta? o niej i jej sukcesach. W ko?cu to jej medale pisa?y prawdziw? i pi?kn? histori? polskiego i ?wiatowego sportu.
W postrzeganiu Ireny Szewi?skiej od 2018 r. nie zmieni?o si? nic (oprócz tego, ?e Jej nie ma…). Najcz?stsze okre?lenia to: „niesamowita", „niepowtarzalna", „niezapomniana". Przez lata budzi?a powszechne zainteresowanie. Jej twarz kojarzono w najdalszych zak?tkach ?wiata. O zdj?cia zabiegali najwa?niejsi oficjele. Dostarcza?a emocji zarówno na bie?ni jak i poza ni?.
Zosta?a niekwestionowan? królow?, pierwsz? dam? polskiego sportu. Karier? kontynuowa?a do 1980 roku. Podczas igrzysk w Moskwie dozna?a kontuzji w pó?finale biegu na 400 metrów. Musia?a zrezygnowa? ze sportu. Bardzo szybko spe?ni?a si? w innych dziedzinach. Min. w ?yciu rodzinnym (wychowa?a dwóch synów). Zosta?a sportowym dzia?aczem. Rozs?awia?a lekkoatletyczne konkurencje w Polsce i na ?wiecie. Pojawia?a si? podczas najwa?niejszych imprez. Zak?ada?a medale na szyjach rodaków. Tworzy?a niepowtarzaln? aur?.

Medale olimpijskie Ireny Kirszenstein-Szewi?skiej:
3 z?ote: sztafeta 4x100 m (1964, Tokio), 200 m (1968, Meksyk), 400 m (1976, Montreal),
2 srebrne: 200 m (1964, Tokio), skok w dal (1964, Tokio),
2 br?zowe: 100 m (1968, Meksyk), 200 m (1972, Monachium).

Nie by?o w historii Polski sportowca, który tak cz?sto spotyka? si? z „wielkimi” tego ?wiata. ?adnej innej sportsmenki nie nazywano „Wielk? Dam?". 24 kwietnia 2020 r. presti?owy magazyn „Track & Field” og?osi? Iren? Szewi?sk? lekkoatletk? wszech czasów. Mimo mnóstwa medali po jakie si?gn??a, do ko?ca ?ycia pozosta?a osob? skromn? i ?yczliw?. Klub Olimpijczyka z Terespola mia? równie? wielokrotnie okazj? do spotkania z Pani? Iren?. Ka?dego roku, w czerwcu wspólnie uczestniczyli?my w Pikniku Olimpijskim w Warszawie. Przedstawiciele naszego klubu kilka razy biegali w Samsung Irena Women’s Run, czyli biegu kobiet, który odbywa? si? pod Jej patronatem. Mieli?my okazj? do spotka? podczas Gali 95 – lecia PKOL, corocznych Noworocznych Spotka? Rodziny Olimpijskiej, a tak?e podczas spotkania op?atkowego olimpijczyków w 2012 r., kiedy to chór Corda Vox ?piewa? kol?dy olimpijczykom. Ka?de z tych spotka? by?o niezwyk?e. Pani Irena zawsze otwarta i u?miechni?ta. Nigdy nie odmówi?a autografu, rozmowy, czy wspólnej fotografii. Zachowamy te spotkania w naszych sercach i pami?ci.

Zdj?cia z naszych spotka? znajdziesz w galerii.

cheba dnia June 27 2020 09:32:27 0 Komentarzy · 1193 Czytań · Drukuj
Wszystkiego co najlepsze!
Wszystkim dzieciom, tym ma?ym i du?ym z okazji Dnia Dziecka ?yczymy prawdziwej dzieci?cej rado?ci, beztroskiej zabawy i spe?nienia marze?! Niech ka?dy dzie? b?dzie dla Was inspiruj?c? przygod?, pe?n? pozytywnej energii. B?d?cie silni, b?d?cie zdrowi, b?d?cie aktywni. ?yczy Klub Olimpijczyka dzia?aj?cy przy Akademickim Liceum Ogólnokszta?c?cym w Terespolu i do spotkania na kolejnej Olimpiadzie Przedszkolaka!

cheba dnia June 01 2020 16:20:05 0 Komentarzy · 607 Czytań · Drukuj
Ku pami?ci
Wiosn? 1940 roku NKWD rozstrzela?o prawie 22 tysi?ce Polaków. Swoje ?ycie za Polsk? odda?o 263 ludzi zwi?zanych ze sportem, zgin?li trenerzy, lekarze, wyk?adowcy, nauczyciele wychowania fizycznego, dziennikarze oraz dzia?acze sportowi. Byli oni je?cami wojennymi w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Bestialsko pozbawiono ?ycia 150 sportowców, w tym dziewi?ciu olimpijczyków. Byli to:
Ppor. Stanis?aw Urban – br?zowy medalista z Los Angeles (1932 r.) we wio?larstwie w czwórce ze sternikiem (z Jerzym Braunem, Edwardem Kobyli?skim, Jerzym Skolimowskim i Januszem ?l?zakiem. Debiutowa? na igrzyskach w Amsterdamie w 1928 roku, w ósemkach, gdzie dotar? do do ?wier?fina?u. We wrze?niu 1939 roku stan?? do walki w obronie kraju. Trafi? do sowieckiej niewoli w obozie jenieckim w Kozielsku. Zgin?? w Katyniu.
Zdzis?aw Szcz?sny Kawecki herbu Gozdawa - rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, srebrny medalista olimpijski w je?dziectwie. Wzi?? udzia? w Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie 1936 we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego, gdzie indywidualnie zaj?? 18 miejsce,a w dru?ynie zdoby? srebrny medal (wraz z Sewerynem Kulesz? i Henrykiem Leliw? -Roycewiczem). Uko?czy? WKKW pomimo z?amania dwóch ?eber podczas krosu. W kampanii wrze?niowej walczy? w sk?adzie Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w stopniu rotmistrza. Wzi?ty do niewoli radzieckiej zosta? zamordowany w Katyniu.
P?k Zdzis?aw Dziadulski - ?o?nierz, je?dziec, olimpijczyk z Pary?a 1924. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. S?u?y? w 1 Pu?ku Szwole?erów Józefa Pi?sudskiego. Na igrzyskach olimpijskich w 1924 roku startowa? w konkursach skoków przez przeszkody zarówno indywidualnie, gdzie zaj?? 28 miejsce, jak i w dru?ynie zajmuj?c wraz z kolegami 6 miejsce. Na igrzyskach olimpijskich w 1928 roku by? rezerwowym zawodnikiem w konkursie dru?ynowym. Zosta? zamordowany w 1940 r. w gmachu NKWD w Charkowie. Jego nazwisko figuruje na li?cie je?ców obozu w Starobielsku.
Pp?k Franciszek Bro?ek - s?u?y? w Wojsku Polskim. Uczestnik wojny polsko-ukrai?skiej, a nast?pnie polsko-bolszewickiej. Reprezentant Polski w Igrzyskach Olimpijskich w 1924 (Pary?) w strzelectwie sportowym. Bra? udzia? w kampanii wrze?niowej w oddziale KOP. By? potem wi??niem Starobielska, zamordowany przez NKWD na wiosn? 1940 roku w Charkowie. Minister Obrony Narodowej decyzj? Nr 439/MON z dnia 5 pa?dziernika 2007 mianowa? go po?miertnie do stopnia pu?kownika. Awans zosta? og?oszony w dniu 9 listopada 2007, w Warszawie, w trakcie uroczysto?ci „Katy? Pami?tamy – Uczcijmy Pami?? Bohaterów".
Kpt. Wojciech Bursa - reprezentowa? Polsk? na igrzyskach w strzelectwie, w konkurencji pistoletu szybkostrzelnego, gdzie zaj?? 25. miejsce na igrzyskach w Berlinie. We wrze?niu 1939 roku walczy? w wojskach Korpusu Ochrony Pogranicza. Zosta? aresztowany przez Sowietów we W?odzimierzu Wo?y?skim i by? przetrzymywany w obozie w Kozielsku. Na wiosn? 1940 zosta? wywieziony do Katynia i rozstrzelany. Jego cia? spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu.
Ppor. Marian Spoida - pi?karz, pomocnik i trener pi?karski. D?ugoletni zawodnik pozna?skiej Warty. W reprezentacji debiutowa? w 3 wrze?nia 1922 w meczu z Rumuni?, ostatni raz zagra? w 1928. Bra? udzia? w igrzyskach olimpijskich w Pary?u. ??cznie w bia?o-czerwonych barwach rozegra? 14 oficjalnych spotka?. Po zako?czeniu kariery pi?karskiej zosta? trenerem. Krótko prowadzi? kluby w rodzinnym mie?cie (w tym Wart?). Od 1931 by? zatrudniony w PZPN. Bra? udzia? w kampanii wrze?niowej i dosta? si? do radzieckiej niewoli. Zosta? rozstrzelany w Lesie Katy?skim.
Kpt. Józef Baran-Bilewski – lekkoatleta, mistrz Polski w rzucie dyskiem i pchni?ciu kul?, oraz szesnastokrotny rekordzista Polski w obu dyscyplinach. W 1928 uczestniczy? w Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie. Zaj?? 18 miejsce (41.77 m) w rzucie dyskiem. Cztery lata pó?niej by? kierownikiem polskiej grupy lekkoatletycznej na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. W kierowanej przez niego grupie znalaz?o si? dwoje mistrzów olimpijskich: Stanis?awa Walasiewicz i Janusz Kusoci?ski. By? dzia?aczem Polskiego Zwi?zku Lekkiej Atletyki i Polskiego Zwi?zku Olimpijskiego. 24 sierpnia 1939 zgodnie z przydzia?em mobilizacyjnym uda? si? do W?odzimierza Wo?y?skiego. 20 wrze?nia po agresji ZSRR, w nieznanych okoliczno?ciach dosta? si? do sowieckiej niewoli. Trafi? do obozu przej?ciowego w Szepietówce, a stamt?d do obozu w Kozielsku. Zamordowany w lesie katy?skim.
Aleksander Marek Kowalski - hokeista. Dwukrotnie wyst?pi? na Igrzyskach Olimpijskich w St. Moritz (1928) i Lake Placid (1932). Reprezentant Polski w czterech turniejach o mistrzostwo Europy (w 1928 drugie miejsce) oraz dwóch o mistrzostwo ?wiata. Zdobywca tytu?u akademickiego mistrza ?wiata w 1928. W 1930 wraz z Józefem Stogowskim i Tadeuszem Adamowskim zagra? w reprezentacji Europy w meczu przeciwko Kanadzie. Po zako?czeniu kariery zawodniczej dzia?acz PZHL i s?dzia hokejowy. Porucznik Wojska Polskiego. Zosta? zmobilizowany 3 wrze?nia 1939, a ju? 25 wrze?nia dosta? si? do niewoli sowieckiej i wywieziony do Kozielska. 3 kwietnia 1940 zamordowany w Lasku Katy?skim.
Boche?ski Roman Kazimierz - najlepszy polski p?ywak okresu mi?dzywojennego, olimpijczyk z Berlina (1936). By? rewelacj? sportu polskiego pod koniec lat dwudziestych. Mówiono o nim, ?e „zeuropeizowa?" tabele polskich rekordów p?ywackich. Niestety jego start olimpijski nast?pi? ju? po szczytowym okresie sportowej kariery. W sierpniu 1939 roku Boche?ski by? uczestnikiem akademickich mistrzostw ?wiata w Monaco. Kiedy zawody przerwano, przez W?ochy, Jugos?awi? i Rumuni? wraca? do kraju. 2 wrze?nia przekroczy? granic? polsko-rumu?sk? w Zaleszczykach i od tamtej pory s?uch o nim zagin??. Nie wiadomo nawet czy dotar? do swojej jednostki. Podobno widziano go pod Kowlem w ostatnich dniach wrze?nia 1939. Potem mówiono, ?e zgin?? w Katyniu. Tymczasem jego nazwisko znalaz?o si? ju? na londy?skiej li?cie je?ców Starobielska. Mo?na przypuszcza?, ?e Boche?ski by? w Starobielsku, ale czy zosta? rozstrzelany wraz ze swymi towarzyszami niedoli w kwietniu lub maju 1940 w charkowskim gmachu NKWD, tego na pewno stwierdzi? si? nie da. Mo?e ju? nigdy nie dowiemy si? ca?ej prawdy o ?mierci polskiego olimpijczyka.

Klub Olimpijczyka dzia?aj?cy przy Akademickim Liceum Ogólnokszta?c?cym w Terespolu zabiega o pami?? o tych wydarzeniach sprzed 80 lat. W tym celu od 2009 r. organizowane s? Powiatowe Katy?skie Biegi Prze?ajowe. Ceremonia? otwarcia imprezy jest zgodny z ceremonia?em olimpijskim; wnoszona jest flaga olimpijska, zapalany znicz olimpijski i czytany jest apel olimpijski. Zawody inauguruj? obchody Powiatowych Dni Olimpijczyka. Przy d?wi?kach werbli odbywa si? przejmuj?cy apel poleg?ych, w czasie, którego wspominani s? olimpijczycy zamordowani w Katyniu. Organizatorzy pami?taj? równie? o Piotrze Nurowskim, prezesie PKOL, który zgin?? 10 maja 2010 r. w katastrofie lotniczej. Udawa? si? do Smole?ska, gdzie mia? z?o?y? kwiaty na grobach zamordowanych olimpijczyków. Czcimy jego pami?? minut? ciszy. Biegom towarzyszy zawsze konkurs plastyczny na temat sportowego wydarzenia roku. Trasa biegów prowadzi przez las. Pi?kna sceneria budz?cej si? do ?ycia przyrody i otoczenie sprawiaj?, ?e chce si? biega?. W pierwszych biegach, w 2009 r. wystartowa?o 288 osób. Ale ju? rok, pó?niej, w 2010 r. - 437 zawodników, w 2011 r. – 416 osób. W 2012 r. go?ciem honorowym zawodów by? olimpijczyk z Sydney (2000r.), dyskobol - Olgierd Sta?ski. Zawody uko?czy?o 405 osób. W 2013 r. zawody uko?czy?o 345 osób, a go?ciem by? olimpijczyk z Taipei na Tajwanie w 2009 r., br?zowy medalista ME i M? w sztafecie 4x100 m – Grzegorz Kotowski. Rok 2014 by? rekordowy z dwóch powodów: by?o bardzo zimno i pada? momentami rz?sisty deszcz, a mimo to, na mecie pojawi?o si? a? 564 osoby. Go?ciem honorowym zawodów by?a trzykrotna olimpijka, lekkoatletka, Lidia Chojecka. W nast?pnym roku go?cili?my br?zow? i srebrn? medalistk? MP w Pó?maratonie, Izabel? Trzaskalsk?, obecnie Paszkiewicz. Na mecie zameldowa?o si? 465 osób. W 2016 r. go?cili?my Gra?yn? Rabsztyn, czo?ow? p?otkark? ?wiata lat 70 - tych, trzykrotn? olimpijk? (1974, 1976, 1980), Halow? ME (1974, 1975), trzykrotn? rekordzistk? ?wiata w biegu na 100 m przez p?otki. 497 osób uko?czy?o biegi. W roku 2017 ponownie go?cili?my olimpijczyka z Sydney, Olgierda Sta?skiego, a na mecie zameldowa?o si? 378 osób. Rok 2018, to kolejna wizyta olimpijki, Lidii Chojeckiej, a lini? mety osi?gn??o 500 osób. W 2019 r. frekwencj? zak?óci? ogólnopolski strajk nauczycieli, mimo to, zawody uko?czy?o 300 osób. Rang? imprezy podnie?li olimpijczycy: ?uczniczka – Iwona Marcinkiewicz (1996 r., Atlanta), kajakarz – W?adys?aw Zieli?ski (br?z w Rzymie 1960 r.) i Kazimierz Czarnecki (br?z w Montrealu, w 1976 r.) w podnoszeniu ci??arów. Pi?knie wpisali?my si? w obchody 100-lecia PKOL. Nie odby?y si? XII Katy?skie Powiatowe Biegi Prze?ajowe w dniu 7.04.2020 r. z powodu pandemii. Jednak organizatorzy maj? nadziej? i pewno??, ?e pobiegniemy jeszcze nie raz „po zdrowie, po marzenia i ku pami?ci”.
cheba dnia April 21 2020 17:25:20 0 Komentarzy · 1396 Czytań · Drukuj
Jeszcze b?dzie normalnie!
Jeszcze b?dzie przepi?knie, jeszcze b?dzie normalnie!

Drodzy m?odzi sportowcy!, jak dobrze wiecie sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju zwi?zana z rozprzestrzenianiem si? koronawirusa SARS-CoV-2, to powód odwo?ywania lub zmiany terminu wielu wydarze? sportowych. Z przykro?ci?, ale i z poczuciem odpowiedzialno?ci, Klub Olimpijczyka w Terespolu wspólnie z BSZS, równie? podj?? tak? decyzj? i 12. Katy?skie Powiatowe Biegi Prze?ajowe w dniu 7 kwietnia 2020 zosta?y odwo?ane.
?yczymy sobie i Wam, by sytuacja na ?wiecie i w naszym kraju zosta?a opanowana na tyle, by?my mogli spotka? si? na kolejnych naszych wydarzeniach sportowych.

Mi?dzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl), Mi?dzynarodowy Komitet Paraolimpijski (IPC), Komitet Organizacyjny Tokio 2020, Rz?d Metropolitarny Tokio i Rz?d Japonii wspólnie uzgodni?y now? dat? Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020. Igrzyska Olimpijskie w stolicy Japonii odb?d? si? w dniach 23 lipca – 8 sierpnia 2021 roku, natomiast Igrzyska Paraolimpijskie w dniach 24 sierpnia – 5 wrze?nia 2021 r.
W zwi?zku z tym, Powiatowy Konkurs Plastyczny Promuj?cy Igrzyska Olimpijskie w Japonii zostaje przesuni?ty na 2021 r.


O wszystkim b?dziemy informowa?!


cheba dnia April 03 2020 18:21:28 0 Komentarzy · 678 Czytań · Drukuj
KOnkurs Plastyczny
POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY
NA PLAKAT PROMUJ?CY XXXII IGRZYSKA OLIMPIJSKIE W TOKIO


Plakaty towarzysz?ce Igrzyskom, to olimpijska tradycja. Towarzysz? sportowym rozgrywkom od Igrzysk Olimpijskich 1912 r., w Sztokholmie. XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie zostan? rozegrane od 24 lipca do 9 sierpnia 2020 r. w stolicy Japonii – Tokio. Z tej okazji Klub Olimpijczyka przy Akademickim Liceum Ogólnokszta?c?cym w Terespolu og?asza Powiatowy Konkurs Plastyczny „Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio”. Zadaniem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu o tematyce sportowej. Postawcie na kolory symbolizuj?ce Japoni? i jego mieszka?ców. Mo?na wykorzysta? symbole olimpijskie, mo?na te? zdecydowa? si? na abstrakcj?. Zapraszamy dzieci i m?odzie? - pasjonatów sztuk plastycznych do udzia?u. Stawiamy na wasz? kreatywno?? – jedyna wskazówka, to zgodno?? z szeroko poj?t? tematyk? olimpijsk?.

Regulamin konkursu.


I Cele konkursu:
– upowszechnianie idei olimpijskiej,
– pog??bienie wiedzy o letnich igrzyskach olimpijskich,
– zainteresowanie dzieci i m?odzie?y Igrzyskami,
– promowanie aktywno?ci sportowej i artystycznej w ?rodowisku szkolnym,
– rozwijanie kreatywno?ci, umiej?tno?ci plastycznych i twórczej wyobra?ni,
- wyszukiwanie i promocja utalentowanych plastycznie uczniów.

II Zasady uczestnictwa:
– konkurs skierowany jest do uczniów szkó? podstawowych i ponadpodstawowych powiatu bialskiego,
– zadaniem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu o tematyce sportowej,
– format pracy A-3, A-4,
– preferowane techniki: wycinanka, rysunek, malarstwo, kola?, techniki mieszane, grafika, grafika komputerowa,
– zg?oszone prace powinny zawiera? na odwrocie imi? i nazwisko autora, szko?? i klas? oraz numer telefonu do szko?y lub opiekunów,
– w konkursie uczestnicz? prace b?d?ce tylko i wy??cznie wynikiem samodzielnej twórczo?ci ucznia.

III Kryteria oceny prac konkursowych:
– zgodno?? przekazu pracy z celem konkursu,
– walory estetyczne i artystyczne,
– pomys?owo?? i oryginalno?? pracy plastycznej.

IV Nagrody:
Prace oceniane b?d? w 3 grupach wiekowych:
- szko?a podstawowa klasy I – IV
- szko?a podstawowa klasy V - VIII
- szko?y ponadpodstawowe

V. Sposób sk?adania prac:
Ka?da praca powinna by? podpisana na odwrocie. Do pracy musi by? do??czona informacja zawieraj?ca:
- imi? nazwisko ucznia,
- imi? i nazwisko nauczyciela,
- nazw? szko?y, klas?, numer telefonu,
- pisemne o?wiadczenie, ?e praca jest oryginalnym dzie?em autora.
Wzi?cie udzia?u w konkursie jest równoznaczne z wyra?eniem zgody jego autora, lub te? jego rodziców w przypadku niepe?noletno?ci, na wystawienie i reprodukcj? pracy w ?rodkach masowego przekazu i stronie internetowej Klubu Olimpijczyka wraz z podaniem imienia i nazwiska twórcy, szko?y i klasy.
Tylko pod tym warunkiem praca b?dzie kwalifikowana do konkursu.
Prace staj? si? w?asno?ci? organizatora i nie podlegaj? zwrotowi autorom.
Jury: Klub Olimpijczyka powo?a jury z?o?one ze znawców sztuki w celu oceny prac w ka?dej grupie wiekowej.
Nagrody: Autorzy najciekawszych prac otrzymaj? nagrody ufundowane przez Polski Komitet Olimpijski w Warszawie.

VI. Prace prosimy sk?ada? do 3.04.2020 r. osobi?cie, u nauczyciela wychowania fizycznego, w sekretariacie szko?y lub przes?a? na adres: Akademickie Liceum Ogólnokszta?c?ce, 21-550 Terespol, ul. Wojska Polskiego 88. Decyduje data dostarczenia, a nie data stempla pocztowego!
Rozstrzygni?cie konkursu nast?pi 7 kwietnia 2020 r., podczas XII Katy?skich Powiatowych Biegów Prze?ajowych w Terespolu („m?ody lasek”).
Z olimpijskim pozdrowieniem


cheba dnia March 04 2020 11:02:21 0 Komentarzy · 374 Czytań · Drukuj
Narodowy Dzie? ?o?nierzy Wykl?tych 2020 w Terespolu
Narodowy Dzie? Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych w Terespolu

„Tropem Wilczym” – Bieg Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych, to najwi?ksza impreza sportowo – edukacyjna, jaka towarzyszy obchodom Narodowego Dnia Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych. Odbywa si? aby odda? ho?d ?o?nierzom podziemia antykomunistycznego, którzy w latach 1944 – 1963 walczyli z obc? w?adz? zainstalowan? w Polsce pod koniec II wojny ?wiatowej. Celem jest upowszechnianie wiedzy na temat najnowszej historii Polski oraz zach?ta do aktywno?ci ruchowej. W Polsce i na ?wiecie 1.03.2020 r. „Tropem Wilczym” zorganizowa?o 365 miejscowo?ci, pobieg?o 75 000 biegaczy w 650 biegach.
Organizatorem obchodów Narodowego Dnia Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych w Terespolu, w dniu 1.03.2020 r. byli: Urz?d Miasta Terespol, UKS „M?odzi” i Klub Olimpijczyka dzia?aj?cy przy Akademickim Liceum Ogólnokszta?c?cym oraz MOK. Uroczysto?ci rozpocz??a msza ?wi?ta. Dr Bogus?aw Korzeniewski wyg?osi? wyk?ad: ?o?nierze Wykl?ci i ich testament. Uczestnicy przemaszerowali pod pomnik Niepodleg?o?ci. Po wci?gni?ci flagi pa?stwowej na maszt i od?piewaniu hymnu Polski, plutonowy S?u?by Wi?ziennej, Kamil Adamiec odczyta? Apel Pami?ci. Kompania Honorowa Okr?gowego Inspektoratu S?u?by Wi?ziennej w Lublinie odda?a salw? honorow?. Przy pomniku Niepodleg?o?ci oraz Muralu ?o?nierzy Wykl?tych z?o?one zosta?y kwiaty. Go??mi honorowymi uroczysto?ci byli parlamentarzy?ci: pose? Dariusz Stefaniuk oraz senator Grzegorz Bierecki, przewodnicz?cy Sejmiku Woj. Lubelskiego – Jerzy Szwaj, Konsul RP w Brze?ciu – Jacek Zimolzak oraz samorz?dowcy na czele z burmistrzem miasta – Jackiem Danilukiem.
130 zawodników pokona?o dystans 1963 m. Rozpi?to?? wieku biegaczy by?a bardzo du?a. Najm?odszy uczestnik mia? 3 lata, a najstarszy ponad 60. Bieg mia? charakter rodzinny. W pe?nym umundurowaniu tras? biegu pokonali uczniowie ALO oraz ?o?nierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Wszyscy w doskona?ej kondycji dotarli do mety. Wygra? ucze? ALO – Jan Daniluk przed Darkiem Zduniakiem i Miros?awem W?odarczykiem. Aleksandra Kotowska okaza?a si? najlepsza w?ród kobiet. Na mecie na zawodników czeka?y pi?kne medale i ciep?y bigos. Sponsorem pakietów startowych by? Urz?d Miasta w Terespolu.
Bohaterem terespolskiego biegu by? Witold Pilecki. Wnuk powsta?ca styczniowego. Ukszta?towa?o go konspiracyjne harcerstwo, do którego wst?pi? w 1913 r. w Wilnie, pó?niej Wojsko Polskie. Broni? Grodna przed Niemcami, bra? udzia? w Bitwie Warszawskiej. Walczy? w kampanii wrze?niowej, po kl?sce przeszed? do podziemia. We wrze?niu 1940 r. zg?osi? si? jako ochotnik do Auschwitz. Zorganizowa? tam siatk? konspiracyjn?. Wiosn? 1943 r. podj?? brawurow? ucieczk? z obozu. W szeregach AK wzi?? udzia? w powstaniu warszawskim. Trafi? do niewoli niemieckiej. Po wyzwoleniu do??czy? do II Korpusu Polskiego we W?oszech. Na osobisty rozkaz Andersa wróci? do Polski. W maju 1947 r. zosta? aresztowany i po absurdalnym procesie s?dowym skazany na ?mier?. Wyrok wykonano w 1948 r.


cheba dnia March 01 2020 17:35:53 0 Komentarzy · 429 Czytań · Drukuj
Nagrody w Turnieju rozdane!
II Otwarty Turniej Tenisa Sto?owego za nami

22 osoby wystartowa?y w II Otwartym Turnieju Tenisa Sto?owego o Puchar Dyrektora Akademickiego Liceum Ogólnokszta?c?cego w Terespolu, w sobot?, 25 stycznia. Zawodnicy przybyli z ?ukowa, Bia?ej Podlaskiej, Nepli, Tucznej, Rossosza i Terespola. Grali do trzech wygranych setów. Wydarzeniem by? start dyrektora ALO, Bogdana Korzeniewskiego oraz burmistrza miasta, Jacka Daniluka. W bezpo?rednim starciu burmistrz pokona? dyrektora, po zaci?tej i wyrównanej walce 3:2. Sensacyjnie dobrze spisa? si? burmistrz Jacek Danieluk, który awansowa? do ?wier?fina?u i zaj?? wysokie – ósme miejsce.
Zawody wygra? Andrzej Szot, drugie miejsce wywalczy? Konrad Brukalski, a trzecie Zbigniew Burdzicki. Wszyscy trzej otrzymali dyplomy oraz puchary. Za miejsca: czwarte – Mateusz Celi?ski, pi?te – Piotr Melaniuk i szóste – Henryk Dyrda zawodnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Z dyplomem i upominkiem wyjecha? równie? najm?odszy zawodnik – Jakub Brukalski. Wszyscy zawodnicy prezentowali wysoki poziom sportowy i grali zgodnie z zasadami fair play. Organizatorami zawodów byli: Uczniowski Klub Sportowy „M?odzi” i Klub Olimpijczyka przy Akademickim Liceum w Terespolu.

cheba dnia January 25 2020 22:30:50 0 Komentarzy · 393 Czytań · Drukuj
Spotkanie Noworoczne 2020
Zaszczyt i wyró?nienie

11 stycznia 2020 r. odby?o si? Spotkanie Noworoczne Rodziny Olimpijskiej. Warszawskie Centrum EXPO XXI go?ci?o mistrzów i medalistów olimpijskich, trenerów, parlamentarzystów, cz?onków korpusu dyplomatycznego, przedstawicieli ?wiata nauki, kultury, medycyny, biznesu i dziennikarzy. Go?ciem honorowym wydarzenia by? Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Zebranych powita? Prezes PKOl Andrzej Kra?nicki. Podsumowa? wyniki osi?gni?te przez polskich sportowców w roku 2019, podkre?li? wyzwanie dla ca?ego polskiego sportu jakim jest wyst?p bia?o-czerwonych w tegorocznych Igrzyskach XXXII Olimpiady w Tokio. Podzi?kowa? Prezydentowi za obj?cie obchodów 100 lecia PKOL Narodowym Patronatem i wr?czy? Order Zas?ugi PKOl. Andrzej Duda w swoim wyst?pieniu podkre?li? szacunek dla dotychczasowych osi?gni?? polskiego sportu olimpijskiego. Wyrazi? jednocze?nie nadziej? na udany wyst?p bia?o-czerwonych podczas tegorocznych igrzysk. G?os zabra?a te? Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk. Pogratulowa?a zawodnikom i trenerom dotychczasowych sukcesów, ?yczy?a kolejnych w 2020 roku.

Wielk? Honorow? Nagrod? Sportow? PKOl im. Piotra Nurowskiego otrzymali: mistrz ?wiata w rzucie m?otem Pawe? Fajdek (w kategorii „sportowiec”), mistrzowie ?wiata z wio?larskiej czwórka bez sternika: Micha? Szpakowski, Marcin Brzezi?ski, Miko?aj Burda i Mateusz Wilangowski („dru?yna”) oraz trenerka rzutu m?otem Malwina Wojtulewicz-Sobierajska („trener”). Nagrody Nadziei Olimpijskich im. Eugeniusza Pietrasika za wyniki ubieg?ego roku otrzymali: Helena Wi?niewska – kajakarka Zawiszy Bydgoszcz, trenowana przez Macieja Juhnke i wio?larz WTW W?oc?awek – Fabian Bara?ski, którego trenerem jest Krzysztof Gabryelewicz. Wa?nym punktem wieczoru by?o oficjalne po?egnanie wybitnych sportowców - medalistów olimpijskich, którzy w minionym roku postanowili zako?czy? przygod? z wyczynowym sportem: Tomasz Majewski (la), Magdalena Fularczyk-Koz?owska i Natalia Madaj-Smoli?ska (wio?larstwo) i Monika Michalik (zapasy). Otrzymali oni podzi?kowanie za godne reprezentowanie barw narodowych i powi?kszanie polskiego olimpijskiego dorobku medalowego. Spotkanie zako?czy?y akcenty japo?skie, nawi?zuj?ce do rozpoczynaj?cych si? 24 lipca w Tokio igrzysk olimpijskich.

?wiadkami i bezpo?rednimi uczestnikami wydarzenia byli przedstawiciele Klubu Olimpijczyka dzia?aj?cego przy Akademickim Liceum w Terespolu: Anna Osypowicz, Krystyna Pucer i Wies?aw Pucer. To wielki zaszczyt i wyró?nienie dla Klubu, szko?y i miasta, tym bardziej, ?e zaproszonych by?o 10 najpr??niej dzia?aj?cych Klubów w Polsce. Po uroczysto?ci mieli?my okazj? spotkania i rozmowy z olimpijczykami, politykami i lud?mi sportu. Najbardziej z pewno?ci? zapami?tamy rozmow? z Januszem Szewi?skim (m??em ?p. Ireny) i Boles?awem Kapitanem – by?ym prezesem PKOL i Ministrem Sportu, który by? go?ciem równie? w Terespolu.

cheba dnia January 12 2020 14:24:36 0 Komentarzy · 426 Czytań · Drukuj
Noworoczny Turniej Eisstocka, Brze??, 21.12.2019r.
Noworoczny Turniej Eiistocka w Brze?ciu

Dwana?cie dru?yn wystartowa?o w Noworocznym Turnieju Eisstocka w dniu 21 grudnia 2019 r. w Brze?ciu. W dwóch grupach grali reprezentanci Mi?ska, Grodna i Brze?cia (Bia?oru?) i Terespola (Polska).
Seniorzy w sk?adzie: Andrzej Korbal, Jacek Wi?niewski, Arek Jaszczyk i Piotr ?mi?czuk zaj?li trzecie miejsce. Wrócili z medalami i okaza?ym pucharem. Dru?yna juniorów w sk?adzie: Tomasz Wasil, Jan Daniluk, And?elika Babkiewicz i Magda Godlewska zaj??a siódme miejsce. Bior?c pod uwag? dwie debiutantki w dru?ynie, to osi?gni?ty wynik, opiekun i trener, Andrzej Korbal uwa?a za zadowalaj?cy.

cheba dnia January 04 2020 13:19:42 0 Komentarzy · 358 Czytań · Drukuj
Spotkanie koszykarzy
Wigilijne spotkanie koszykarzy

Do niezwyk?ego meczu koszykarzy dosz?o w pi?tek, 20.12.2019 r. w sali sportowej Akademickiego Liceum Ogólnokszta?c?cego w Terespolu. W towarzyskim meczu spotkali si? „juniorzy starsi” – Mistrzowie Województwa z roku 1988 z aktualnymi uczniami Liceum Akademickiego. „Starszakom” dowodzi? Piotr Szyszkowski – absolwent rocznik 1988, a m?odzie?y dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokszta?c?cego – Bogdan Korzeniewski. Pomimo up?ywu lat absolwenci wykazali si? wytrzyma?o?ci?, taktyk?, technik? i kultur? gry. Jakby czas dla nich stan?? w miejscu, a rado?? z gry by?a taka sama albo i wi?ksza jak w latach m?odzie?czych. O ich wy?szo?ci na boisku ?wiadczy wynik meczu, 50: 24. Trzeba przyzna?, ?e pomimo przegranej „m?odzi” pokazali „pazur”. Zostawili na boisku wiele serca. By?a to dla nich szczególna lekcja fair play, zabawy i pokazu sprawno?ci fizycznej „starszaków”.

Nie mniej sympatyczne spotkanie odby?o si? z Piotrem Szyszkowskim, autorem ksi??ki „Terespolscy mistrzowie województwa bialskopodlaskiego w koszykówce”. Do biblioteki miejskiej przybyli: autor, przedstawiciele mistrzowskiej dru?yny z rocznika 1988, sympatycy koszykówki i zaproszeni go?cie. Piotr zademonstrowa? liczne gad?ety zwi?zane z jego przygod? z koszykówk?. Pi?knie opowiedzia? o wa?nych dla niego ludziach, którzy go inspirowali, dostrzegli jego talent i potrafili go rozwija?. Na zako?czenie spotkania z?o?y? dedykacje w ksi??ce.

Zdj?cia z meczu i spotkania autorskiego autorstwa Madzi Szyszkowskiej w galerii!

cheba dnia December 20 2019 21:30:26 0 Komentarzy · 352 Czytań · Drukuj
Wyjazd do Brze?cia
Wyjazd do Brze?cia

Kolejny raz m?odzie? Akademickiego Liceum Ogólnokszta?c?cego i SP nr 1 w Terespolu wyje?d?a?a do Brze?cia. Grupa ponad 40 osób w dniu 19.12.2019 r. zwiedza?a Brze??. Chocia? by?a mg?a, to podziwiali?my pi?kno miasta, a Twierdza Brzeska wygl?da?a w tej aurze niezwykle gro?nie i tajemniczo. Tradycyjnie g?ównym punktem wyjazdu by?o lodowisko. Dobry lód i du?a przestrze? powodowa?a, ?e umiej?tno?ci m?odzie?y z minuty na minut? ros?y. By?o mnóstwo zabawy, a dobre towarzystwo sprawia?o, ?e chcia?o si? rusza?! Wszyscy byli lekko zm?czeni ale zadowoleni.

cheba dnia December 20 2019 21:20:41 0 Komentarzy · 339 Czytań · Drukuj
Strona 4 z 39 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ankieta dla Użytkowników
Brak zawartości dla tego panelu
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
Copyright © 2008 by patryk18duch