Klub Olimpijczyka przy ZSO1 w Terespolu
Strona G?ówna · Kategorie Newsów · Artyku?y · Forum · LinkiAugust 14 2022 02:41:58
Nawigacja
Strona G?ówna
Kategorie Newsów
Artyku?y
Galeria
Forum
Linki
Kontakt
Szukaj

PKOL
ZSO1 Terespol
Ostatnie Artykuły
Pan Jan Wielki
ROK COUBERTINOWSKI 2013
MISTZOSTWA ?WIATA W ...
Od 2015 Igrzyska Eur...
Skrócone przepisy gr...
Użytkowników Online
Gości Online: 4
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 5
Nieaktywowany Użytkownik: 2
Najnowszy Użytkownik: Klaudia
Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Brak zawartości dla tego panelu
Najciekawsze Tematy
Brak zawartości dla tego panelu
Mi?dzynarodowy Dzie? Olimpijski
Dzie? Olimpijski obchodzony jest od 1948 roku. To mi?dzynarodowe ?wi?to promuj?ce Ruch Olimpijski oraz zdrowy tryb ?ycia. Wspó?czesne ?wi?towanie tego dnia opiera si? na formule trzech niezwykle wa?nych aktywno?ci: ruchu, nauki, odkrywania.
?wi?towanie tego dnia ma w sobie zarówno walor sportowy, jak i edukacyjny.
Po pierwsze ruch – sp?d?my ten dzie? aktywnie, dostosowuj?c poziom ?wicze? do naszego wieku i sprawno?ci fizycznej. Bawmy si? sportem. W ko?cu rado?? z wysi?ku to podstawa stylu ?ycia, opartego na zasadach filozofii olimpizmu.
Po drugie – nauka. Dzie? Olimpijski to doskona?a okazja do poznania podstawowych warto?ci olimpijskich, którymi s?: d??enie do doskona?o?ci, przyja?? i szacunek. Te przymioty powinny charakteryzowa? nie tylko wybitnych sportowców, olimpijczyków. Dzi?ki swojemu uniwersalnemu przes?aniu, stanowi? „zestaw obowi?zkowy” dla ka?dego z nas, a zw?aszcza dla dzieci i m?odzie?y, zgodnie z ide? wychowania poprzez sport.
- d??enie do doskona?o?ci – oznacza, ?e staramy si? robi? wszystko najlepiej, jak potrafimy, zarówno na przys?owiowym boisku, jak i poza nim. Pami?tajmy przy tym, ?e zwyci?stwo nie jest najistotniejsze, ale sam udzia? w procesie pokonywania w?asnych ogranicze?. Robienie post?pów i cieszenie si? ze sprawnego cia?a, kreatywno?ci, otwarto?ci umys?u;
- szacunek – oznacza respektowanie samego siebie, swojego cia?a, innych ludzi, a tak?e przestrzeganie zasad oraz odpowiedzialno?? za ?rodowisko naturalne;
- przyja?? – to serce ruchu olimpijskiego. Dzi?ki niej sport staje si? narz?dziem poznania innych i porozumienia mi?dzy lud?mi na ca?ym ?wiecie.
Po trzecie zosta? odkrywc?! ?wi?tuj Dzie? Olimpijski otwieraj?c si? na rozwój, poznanie i nauk? nowych umiej?tno?ci czy sportów.
Zach?camy do odwiedzenia kana?ów social media Dzia?u Edukacji Olimpijskiej PKOl:
https://www.facebook.com/pkol.jaisport/
https://www.instagram.com/pkol_jaisport/
https://www.facebook.com/KinderJoyofmoving.Polska/
https://www.instagram.com/kinderjoyofmoving.polska/

cheba dnia June 23 2020 16:43:55 0 Komentarzy · 668 Czytań · Drukuj
Dzie? Olimpijski inaczej
Co roku, w rocznic? powo?ania Mi?dzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i pierwszych nowo?ytnych Igrzysk Olimpijskich – Mi?dzynarodowy Komitet Olimpijski wraz z Narodowymi Komitetami obchodzi Dzie? Olimpijski. To ?wi?to wszystkich Olimpijczyków i ca?ej Mi?dzynarodowej Rodziny Olimpijskiej. Dzie? Olimpijski jest organizowany przez wi?kszo?? z 206 pa?stw cz?onkowskich Mi?dzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Celem tego ogólno?wiatowego przedsi?wzi?cia jest równie? promowanie sportu, zdrowego stylu ?ycia, idei olimpijskiej oraz zasady fair play.
W tym roku, z uwagi na pandemi? koronawirusa Dzie? Olimpijski b?dzie inny ni? zwykle. MKOl i wszystkie Narodowe Komitety przenosz? swoj? aktywno?? do Internetu. Polski Komitet Olimpijski, w tym dniu w sposób szczególny przypomni spektakularne sukcesy naszych sportowców, poka?e ich codzienne zaanga?owanie oraz przybli?y histori? i olimpijskie warto?ci. Na portalach spo?eczno?ciowych Mi?dzynarodowego Komitetu Olimpijskiego stopniowo b?d? pojawia? si? ró?nego rodzaju aktywno?ci - rozmowy live z Olimpijczykami z ca?ego ?wiata i video promuj?ce aktywno?? sportow?.
Kulminacja dzia?a? zwi?zanych z obchodami Dnia Olimpijskiego b?dzie 23 czerwca, wtedy te? na kana?ach spo?eczno?ciowych Mi?dzynarodowego Komitetu Olimpijskiego treningi online poprowadzi 23 Olimpijczyków z ró?nych krajów. Z okazji tego sportowego ?wi?ta równie? Narodowe Komitety Olimpijskie - w tym PKOl - przygotowa?y wiele aktywno?ci. Zapraszamy do ?ledzenia mediów spo?eczno?ciowych:
Mi?dzynarodowy Komitet Olimpijski:
Facebook: @olympics
Twitter: @Olympics
Instagram: @olympics / @olympicchannel
Tiktok: @olympicchannel
Polski Komitet Olimpijski:
Facebook: @olimpijski
Twitter: @PKOL_pl
Instagram: @pkol_pl


cheba dnia June 19 2020 18:26:03 0 Komentarzy · 741 Czytań · Drukuj
Wszystkiego co najlepsze!
Wszystkim dzieciom, tym ma?ym i du?ym z okazji Dnia Dziecka ?yczymy prawdziwej dzieci?cej rado?ci, beztroskiej zabawy i spe?nienia marze?! Niech ka?dy dzie? b?dzie dla Was inspiruj?c? przygod?, pe?n? pozytywnej energii. B?d?cie silni, b?d?cie zdrowi, b?d?cie aktywni. ?yczy Klub Olimpijczyka dzia?aj?cy przy Akademickim Liceum Ogólnokszta?c?cym w Terespolu i do spotkania na kolejnej Olimpiadzie Przedszkolaka!

cheba dnia June 01 2020 16:20:05 0 Komentarzy · 513 Czytań · Drukuj
Sportowe oblicze Jana Paw?a II
Sportowe oblicze Jana Paw?a II

Jan Pawe? II w m?odo?ci gra? w Wadowicach pi?k? no?n?, na pocz?tku jako obro?ca, a potem jako bramkarz, je?dzi? na ?y?wach i na nartach, bra? udzia? w sp?ywach kajakowych, by? zami?owanym w?drownikiem po górskich szlakach. Mo?e w?a?nie, dlatego po?wi?ci? tak du?o uwagi zagadnieniom sportowym.

Podczas Jubileuszu Sportowców w 2000 roku podsumowa? donios?? rol? sportu w mijaj?cym stuleciu, jak i zwróci? si? z przes?aniem dla sportowców ca?ego ?wiata na nowy wiek i nowe tysi?clecie, wyrazi? ?yczenie, by w przysz?o?ci nie ulegaj?c wynaturzeniu, sport móg? sprosta? potrzebom naszych czasów, by by? to sport, który chroni s?abych i nie wyklucza nikogo, uwalnia m?odych z side? apatii oraz oboj?tno?ci i wzbudza w nich wol? zdrowego wspó?zawodnictwa; sport, który stanie si? czynnikiem emancypacji krajów ubo?szych, pomo?e w walce z nietolerancj? i w budowie ?wiata bardziej tolerancyjnego; sport, który b?dzie budzi? mi?o?? do ?ycia, uczy? ofiarno?ci, szacunku i odpowiedzialno?ci, pozwalaj?c nale?ycie doceni? warto?? ka?dego cz?owieka.

Jan Pawe? II podkre?la?, ?e sportowcy, b?d?c idolami publiczno?ci, maj? na ni? ogromny wp?yw.
Sport jako zjawisko przyci?gaj?ce uwag? ludzi na ca?ym ?wiecie, mo?e sta? si? narz?dziem budowy bardziej przyjaznego i solidarnego ?wiata. Na sportowcach spoczywa wielka odpowiedzialno??. S? powo?ani by uczyni? ze sportu okazj? do wspó?pracy i dialogu, prze?amywa? bariery j?zykowe, rasowe i kulturowe, przyczynia? si? do rozwoju cywilizacji mi?o?ci.

Czy wiesz, ?e?

-Jan Pawe? II by? pierwszym papie?em, który zasiad? na trybunie stadionu jako pi?karski kibic.
-Na prywatnych audiencjach przyj?? dziesi?tki organizacji sportowych, klubów, jak równie? zawodników.
-Dwukrotnie spotka? si? w Watykanie z delegacj? klubu, Cracovia, którego by? sympatykiem.
-By? min. honorowym cz?onkiem Barcelony i ka?dego roku otrzymywa? karnet na mecze katalo?skiego klubu.
-W pierwszym roku pontyfikatu za?yczy? sobie, by w jego letniej rezydencji wybudowano basen. P?ywa? nim do sierpnia 2000 roku.
-Wielokrotnie ogl?da? skoki narciarskie w telewizji, a zwyci?stwa Adama Ma?ysza przyjmowa? z wielk? rado?ci? (ze wzgl?dów zdrowotnych sam musia? zrezygnowa? z jazdy na nartach).
-W 2004 roku utworzy? w Watykanie departament sportu, w uznaniu znaczenia, jakie ta dziedzina ?ycia odgrywa w dzisiejszym ?wiecie.
- Prezes W?oskiego Komitetu Olimpijskiego Gianni Patrucci cz?sto podkre?la?, ?e Karol Wojty?a to papie? sportowców.
Podsumowuj?c, ?aden inny papie? przed Janem Paw?em II nie przywi?zywa? tak wielkiej wagi do sportu. I nie uprawia? go sam tak aktywnie.

cheba dnia May 14 2020 16:59:40 0 Komentarzy · 1106 Czytań · Drukuj
My?li Jana Paw?a II o sporcie
SPORT W NAUCZANIU JANA PAW?A II

Sejm ustanowi? rok 2020 Rokiem ?wi?tego Jana Paw?a II, a 18 maja 2020 r. b?dziemy obchodzi? stulecie urodzin Karola Wojty?y, Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II.
„Jeszcze b?dzie pi?knie, mimo wszystko… Tylko za?ó? wygodne buty, bo masz do przej?cia ca?e ?ycie”
– te optymistyczne s?owa Jana Paw?a II niech b?d? dla nas zaproszeniem, a jednocze?nie drogowskazem w drodze naszego, nie tylko sportowego ?ycia.
Przypominamy my?li Jana Paw?a II o sporcie:
„Ka?dy rodzaj sportu niesie ze sob? bogaty skarbiec warto?ci. ?wiczenie uwagi, kszta?cenie woli, wytrwa?o??, odpowiedzialno??, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarno?ci, wierno?? obowi?zkom – to wszystko nale?y do cnót sportowca.”
„Oby sport promowa? rado?? ?ycia, odpowiedzialno??, zdolno?? do po?wi?ce? szacunek dla ka?dego cz?owieka”
„Sport to najlepsza droga do pokonania granic”
„Sport uprawiany we w?a?ciwy sposób, jest wspania?ym ?wiczeniem cnót moralnych.”
„Sport zajmuje dzisiaj znacz?c? pozycj? zarówno na poziomie osobistym, jak i globalnym. Jest systemem nerwowym wspó?czesnego ?wiata i nowym polem dzia?ania dla ko?cio?a.”
„Sport jest cz??ci? kultury i nieod??cznym elementem rozwoju cz?owieka w s?u?bie pokoju i braterstwa.”
„Sport jest z pewno?ci? jednym z wa?nych zjawisk, zdolnym przekazywa? bardzo g??bokie warto?ci j?zykiem powszechnie zrozumia?ym. Mo?e by? no?nikiem wznios?ych idea?ów humanistycznych i duchowych, je?li jest praktykowany w duchu pe?nego poszanowania regu?, ale mo?e tak?e sprzeniewierzy? si? swoim prawdziwym celom, je?li s?u?y obcym sobie interesom, które lekcewa?? centraln? rol? cz?owieka.”
„Sport ujawnia nie tylko bogate mo?liwo?ci cz?owieka, ale tak?e jego zdolno?ci intelektualne i duchowe. Nie polega jedynie na sile fizycznej i wydolno?ci mi??ni, ale ma tak?e dusz? i dlatego w pe?ni musi ukazywa? swe oblicze.”
„Potencja? ukryty w sporcie sprawia, ?e jest on szczególnie wa?nym narz?dziem integralnego rozwoju cz?owieka oraz czynnikiem niezwykle przydatnym w procesie budowania spo?ecze?stwa bardziej ludzkiego. Poczucie braterstwa, wielkoduszno??, uczciwo?? i szacunek dla cia?a – stanowi?ce z pewno?ci? niezb?dne cnoty ka?dego dobrego sportowca – przyczyni? si? do budowy spo?ecze?stwa, gdzie miejsce antagonizmów zajmie sportowa rywalizacja, gdzie wi?cej ceni si? spotkania ni? konflikt, uczciwe wspó?zawodnictwo ni? zaci?t? konfrontacj?.”
„Sport nie jest celem, ale ?rodkiem, mo?e sta? si? czynnikiem wspó?tworz?cym cywilizacj? i s?u??cym prawdziwej rozrywce, pobudzaj?cym ludzi, by ujawniali swoje najlepsze strony, a unikali wszystkiego, co mo?e im zagra?a? lub wyrz?dza? powa?ne szkody im samym lub innym.”
„Sport to nie tylko rado?? ?ycia i zabawa, ale tak?e nauka pokojowego wspó?istnienia, otwarcia na inne kultury, sposób nawi?zywania kontaktów mi?dzy narodami”.
„Sport jest rodzajem powo?ania.”
„Sport nie mo?e utraci? swego wymiaru ludzkiego, z?o?onego z gry, wolno?ci, instynktu spo?ecznego i kontaktu z przyrod?.”
„Sport musi zawsze pozostawa? okazj? do ?wi?ta i zdrowej rozrywki, w której szanuje si? rywali i uwa?a si? za towarzyszy zabawy.”
„Zadaniem wspó?czesnego sportu jest przekazywanie m?odzie?y takich warto?ci jak lojalno??, wytrwa?o??, przyja??, wspó?praca, solidarno??.”

cheba dnia May 10 2020 17:20:44 0 Komentarzy · 1177 Czytań · Drukuj
FAIR PLAY - szczególna warto?? w sporcie i w ?yciu m?odzie?y
Fair play okre?la zasady post?powania w relacjach mi?dzyludzkich i spo?ecznych. Chocia? poj?cie kojarzy si? g?ównie ze sportem, to ma ono racj? bytu i na innych p?aszczyznach ?ycia, szczególnie teraz, gdy ?wiat p?dzi do przodu, a ludzie ulegaj?c presji „wy?cigu szczurów”, gubi? gdzie? humanitaryzm i zwyk?e poczucie przyzwoito?ci. A przecie? nie musi tak by?, dlatego z uporem b?dziemy zach?ca? do kierowania si? zasadami, które okre?la…

KODEKS FAIR PLAY

FAIR PLAY – to mój pomys? na sukces w ?yciu i w sporcie, ale nie za wszelk? cen?.
FAIR PLAY – to dla mnie rado?? ruchu i wspó?zawodnictwo, szacunek dla lepszego.
FAIR PLAY – to mój sposób na bycie sob? w ?yciu i w sporcie, w kontakcie z innymi.
FAIR PLAY – to ?yczliwo?? dla ludzi, pomoc i wspó?dzia?anie w sporcie oraz w ?yciu mojej klasy, szko?y, mojej rodziny.
FAIR PLAY – to równo?? szans w grze, zabawie, zawodach, rywalizacji kole?e?skiej.
FAIR PLAY – to ja i ty, to my i oni, dotyczy nas wszystkich.
FAIR PLAY – to przestrzeganie regu? gry i przepisów, na co dzie? – w ?yciu i w walce sportowej.
FAIR PLAY – to troska o zdrowie moje i moich kolegów, mojej rodziny i przyjació?, w czasie pracy i wypoczynku.
FAIR PLAY – to poszanowanie ludzi, przyrody i ?rodowiska.
FAIR PLAY - to moja walka z nielojalno?ci?, niesprawiedliwo?ci? i oszustwami w ?yciu i w sporcie.

Kodeks opracowali: Zofia i Ryszard ?ukowscy

cheba dnia May 05 2020 07:53:58 0 Komentarzy · 969 Czytań · Drukuj
Siedem zasad kibica
Siedem zasad coolturalnego kibica:

1. Oblicze Kibica jest obliczem jego Klubu.
2. Kibicowanie bez prowokacji, to szacunek dla Przeciwnika.
3. Intencj? Kibica jest dobra zabawa.
4. Fair play – Fair Fan (czysta gra – czyste kibicowanie).
5. Rodzinne kibicowanie, to przyk?ad dla najm?odszych.
6. Wzorowe zachowanie, to doping bez alkoholu.
7. Bezpieczne kibicowanie nie jest rzecz? najwa?niejsz?. Jest wszystkim!

cheba dnia April 29 2020 15:17:25 0 Komentarzy · 886 Czytań · Drukuj
Do nauczycieli
Z?OTE REGU?Y FAIR PLAY
1. Kierujcie dzie?mi tak, aby sport sta? si? jednym z elementów ich dobrego samopoczucia, zdrowego i radosnego stylu ?ycia.
2. Uczcie swoich uczniów ró?norodnych dziedzin sportu, aby we wczesnych latach przygotowania sportowego unikn?li specjalizacji.
3. Stwarzajcie dzieciom okazj? do nieskr?powanych gier rozwijaj?c ich zwinno?? i spryt. Podkre?lenie wagi wyników nie jest najwa?niejsze.
4. Niech dzieci czuj?, ?e gdy w konkurencjach sportowych zrobi? wszystko w miar? swoich mo?liwo?ci, wzbogac? swoj? osobowo??, rozwin? si?? woli i poczucie w?asnej warto?ci.
5. Uczcie dzieci i oceniajcie je za prawid?owe sportowe zachowanie. Dajcie przyk?ad osobisty.
6. Wspomagajcie uczniów utalentowanych, utrzymujcie kontakt z ich nauczycielami, trenerami, rodzicami.
7. Dbajcie o dzieci zwolnione z zaj?? wychowania fizycznego, pobudzajcie w nich naturalna ch?? ruchu.
8. Piel?gnujcie zami?owanie do ruchu i sportu w ka?dym detalu, aby na stadionach nie pojawiali si? tylko sportowcy wyj?tkowi, ale aby zape?ni?y si? one znawcami i entuzjastami, którzy doceni? dobr? gr?.
9. Usi?ujcie pozyska? kolegów z grona pedagogicznego, aby zainteresowa? ich ?yciem sportowym szko?y.
10. Wychowujcie dzieci tak, aby dba?y o czysto?? urz?dze? sportowych, przyrz?dów i sprz?tu.
11. Przy uk?adaniu programu sportowego we?cie pod uwag? to, aby uczniowie dobrze si? uczyli. Podtrzymujcie wspó?zawodnictwo „Dobry ucze? – dobry sportowiec”.

cheba dnia April 26 2020 18:01:13 0 Komentarzy · 831 Czytań · Drukuj
Ku pami?ci
Wiosn? 1940 roku NKWD rozstrzela?o prawie 22 tysi?ce Polaków. Swoje ?ycie za Polsk? odda?o 263 ludzi zwi?zanych ze sportem, zgin?li trenerzy, lekarze, wyk?adowcy, nauczyciele wychowania fizycznego, dziennikarze oraz dzia?acze sportowi. Byli oni je?cami wojennymi w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Bestialsko pozbawiono ?ycia 150 sportowców, w tym dziewi?ciu olimpijczyków. Byli to:
Ppor. Stanis?aw Urban – br?zowy medalista z Los Angeles (1932 r.) we wio?larstwie w czwórce ze sternikiem (z Jerzym Braunem, Edwardem Kobyli?skim, Jerzym Skolimowskim i Januszem ?l?zakiem. Debiutowa? na igrzyskach w Amsterdamie w 1928 roku, w ósemkach, gdzie dotar? do do ?wier?fina?u. We wrze?niu 1939 roku stan?? do walki w obronie kraju. Trafi? do sowieckiej niewoli w obozie jenieckim w Kozielsku. Zgin?? w Katyniu.
Zdzis?aw Szcz?sny Kawecki herbu Gozdawa - rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, srebrny medalista olimpijski w je?dziectwie. Wzi?? udzia? w Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie 1936 we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego, gdzie indywidualnie zaj?? 18 miejsce,a w dru?ynie zdoby? srebrny medal (wraz z Sewerynem Kulesz? i Henrykiem Leliw? -Roycewiczem). Uko?czy? WKKW pomimo z?amania dwóch ?eber podczas krosu. W kampanii wrze?niowej walczy? w sk?adzie Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w stopniu rotmistrza. Wzi?ty do niewoli radzieckiej zosta? zamordowany w Katyniu.
P?k Zdzis?aw Dziadulski - ?o?nierz, je?dziec, olimpijczyk z Pary?a 1924. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. S?u?y? w 1 Pu?ku Szwole?erów Józefa Pi?sudskiego. Na igrzyskach olimpijskich w 1924 roku startowa? w konkursach skoków przez przeszkody zarówno indywidualnie, gdzie zaj?? 28 miejsce, jak i w dru?ynie zajmuj?c wraz z kolegami 6 miejsce. Na igrzyskach olimpijskich w 1928 roku by? rezerwowym zawodnikiem w konkursie dru?ynowym. Zosta? zamordowany w 1940 r. w gmachu NKWD w Charkowie. Jego nazwisko figuruje na li?cie je?ców obozu w Starobielsku.
Pp?k Franciszek Bro?ek - s?u?y? w Wojsku Polskim. Uczestnik wojny polsko-ukrai?skiej, a nast?pnie polsko-bolszewickiej. Reprezentant Polski w Igrzyskach Olimpijskich w 1924 (Pary?) w strzelectwie sportowym. Bra? udzia? w kampanii wrze?niowej w oddziale KOP. By? potem wi??niem Starobielska, zamordowany przez NKWD na wiosn? 1940 roku w Charkowie. Minister Obrony Narodowej decyzj? Nr 439/MON z dnia 5 pa?dziernika 2007 mianowa? go po?miertnie do stopnia pu?kownika. Awans zosta? og?oszony w dniu 9 listopada 2007, w Warszawie, w trakcie uroczysto?ci „Katy? Pami?tamy – Uczcijmy Pami?? Bohaterów".
Kpt. Wojciech Bursa - reprezentowa? Polsk? na igrzyskach w strzelectwie, w konkurencji pistoletu szybkostrzelnego, gdzie zaj?? 25. miejsce na igrzyskach w Berlinie. We wrze?niu 1939 roku walczy? w wojskach Korpusu Ochrony Pogranicza. Zosta? aresztowany przez Sowietów we W?odzimierzu Wo?y?skim i by? przetrzymywany w obozie w Kozielsku. Na wiosn? 1940 zosta? wywieziony do Katynia i rozstrzelany. Jego cia? spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu.
Ppor. Marian Spoida - pi?karz, pomocnik i trener pi?karski. D?ugoletni zawodnik pozna?skiej Warty. W reprezentacji debiutowa? w 3 wrze?nia 1922 w meczu z Rumuni?, ostatni raz zagra? w 1928. Bra? udzia? w igrzyskach olimpijskich w Pary?u. ??cznie w bia?o-czerwonych barwach rozegra? 14 oficjalnych spotka?. Po zako?czeniu kariery pi?karskiej zosta? trenerem. Krótko prowadzi? kluby w rodzinnym mie?cie (w tym Wart?). Od 1931 by? zatrudniony w PZPN. Bra? udzia? w kampanii wrze?niowej i dosta? si? do radzieckiej niewoli. Zosta? rozstrzelany w Lesie Katy?skim.
Kpt. Józef Baran-Bilewski – lekkoatleta, mistrz Polski w rzucie dyskiem i pchni?ciu kul?, oraz szesnastokrotny rekordzista Polski w obu dyscyplinach. W 1928 uczestniczy? w Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie. Zaj?? 18 miejsce (41.77 m) w rzucie dyskiem. Cztery lata pó?niej by? kierownikiem polskiej grupy lekkoatletycznej na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. W kierowanej przez niego grupie znalaz?o si? dwoje mistrzów olimpijskich: Stanis?awa Walasiewicz i Janusz Kusoci?ski. By? dzia?aczem Polskiego Zwi?zku Lekkiej Atletyki i Polskiego Zwi?zku Olimpijskiego. 24 sierpnia 1939 zgodnie z przydzia?em mobilizacyjnym uda? si? do W?odzimierza Wo?y?skiego. 20 wrze?nia po agresji ZSRR, w nieznanych okoliczno?ciach dosta? si? do sowieckiej niewoli. Trafi? do obozu przej?ciowego w Szepietówce, a stamt?d do obozu w Kozielsku. Zamordowany w lesie katy?skim.
Aleksander Marek Kowalski - hokeista. Dwukrotnie wyst?pi? na Igrzyskach Olimpijskich w St. Moritz (1928) i Lake Placid (1932). Reprezentant Polski w czterech turniejach o mistrzostwo Europy (w 1928 drugie miejsce) oraz dwóch o mistrzostwo ?wiata. Zdobywca tytu?u akademickiego mistrza ?wiata w 1928. W 1930 wraz z Józefem Stogowskim i Tadeuszem Adamowskim zagra? w reprezentacji Europy w meczu przeciwko Kanadzie. Po zako?czeniu kariery zawodniczej dzia?acz PZHL i s?dzia hokejowy. Porucznik Wojska Polskiego. Zosta? zmobilizowany 3 wrze?nia 1939, a ju? 25 wrze?nia dosta? si? do niewoli sowieckiej i wywieziony do Kozielska. 3 kwietnia 1940 zamordowany w Lasku Katy?skim.
Boche?ski Roman Kazimierz - najlepszy polski p?ywak okresu mi?dzywojennego, olimpijczyk z Berlina (1936). By? rewelacj? sportu polskiego pod koniec lat dwudziestych. Mówiono o nim, ?e „zeuropeizowa?" tabele polskich rekordów p?ywackich. Niestety jego start olimpijski nast?pi? ju? po szczytowym okresie sportowej kariery. W sierpniu 1939 roku Boche?ski by? uczestnikiem akademickich mistrzostw ?wiata w Monaco. Kiedy zawody przerwano, przez W?ochy, Jugos?awi? i Rumuni? wraca? do kraju. 2 wrze?nia przekroczy? granic? polsko-rumu?sk? w Zaleszczykach i od tamtej pory s?uch o nim zagin??. Nie wiadomo nawet czy dotar? do swojej jednostki. Podobno widziano go pod Kowlem w ostatnich dniach wrze?nia 1939. Potem mówiono, ?e zgin?? w Katyniu. Tymczasem jego nazwisko znalaz?o si? ju? na londy?skiej li?cie je?ców Starobielska. Mo?na przypuszcza?, ?e Boche?ski by? w Starobielsku, ale czy zosta? rozstrzelany wraz ze swymi towarzyszami niedoli w kwietniu lub maju 1940 w charkowskim gmachu NKWD, tego na pewno stwierdzi? si? nie da. Mo?e ju? nigdy nie dowiemy si? ca?ej prawdy o ?mierci polskiego olimpijczyka.

Klub Olimpijczyka dzia?aj?cy przy Akademickim Liceum Ogólnokszta?c?cym w Terespolu zabiega o pami?? o tych wydarzeniach sprzed 80 lat. W tym celu od 2009 r. organizowane s? Powiatowe Katy?skie Biegi Prze?ajowe. Ceremonia? otwarcia imprezy jest zgodny z ceremonia?em olimpijskim; wnoszona jest flaga olimpijska, zapalany znicz olimpijski i czytany jest apel olimpijski. Zawody inauguruj? obchody Powiatowych Dni Olimpijczyka. Przy d?wi?kach werbli odbywa si? przejmuj?cy apel poleg?ych, w czasie, którego wspominani s? olimpijczycy zamordowani w Katyniu. Organizatorzy pami?taj? równie? o Piotrze Nurowskim, prezesie PKOL, który zgin?? 10 maja 2010 r. w katastrofie lotniczej. Udawa? si? do Smole?ska, gdzie mia? z?o?y? kwiaty na grobach zamordowanych olimpijczyków. Czcimy jego pami?? minut? ciszy. Biegom towarzyszy zawsze konkurs plastyczny na temat sportowego wydarzenia roku. Trasa biegów prowadzi przez las. Pi?kna sceneria budz?cej si? do ?ycia przyrody i otoczenie sprawiaj?, ?e chce si? biega?. W pierwszych biegach, w 2009 r. wystartowa?o 288 osób. Ale ju? rok, pó?niej, w 2010 r. - 437 zawodników, w 2011 r. – 416 osób. W 2012 r. go?ciem honorowym zawodów by? olimpijczyk z Sydney (2000r.), dyskobol - Olgierd Sta?ski. Zawody uko?czy?o 405 osób. W 2013 r. zawody uko?czy?o 345 osób, a go?ciem by? olimpijczyk z Taipei na Tajwanie w 2009 r., br?zowy medalista ME i M? w sztafecie 4x100 m – Grzegorz Kotowski. Rok 2014 by? rekordowy z dwóch powodów: by?o bardzo zimno i pada? momentami rz?sisty deszcz, a mimo to, na mecie pojawi?o si? a? 564 osoby. Go?ciem honorowym zawodów by?a trzykrotna olimpijka, lekkoatletka, Lidia Chojecka. W nast?pnym roku go?cili?my br?zow? i srebrn? medalistk? MP w Pó?maratonie, Izabel? Trzaskalsk?, obecnie Paszkiewicz. Na mecie zameldowa?o si? 465 osób. W 2016 r. go?cili?my Gra?yn? Rabsztyn, czo?ow? p?otkark? ?wiata lat 70 - tych, trzykrotn? olimpijk? (1974, 1976, 1980), Halow? ME (1974, 1975), trzykrotn? rekordzistk? ?wiata w biegu na 100 m przez p?otki. 497 osób uko?czy?o biegi. W roku 2017 ponownie go?cili?my olimpijczyka z Sydney, Olgierda Sta?skiego, a na mecie zameldowa?o si? 378 osób. Rok 2018, to kolejna wizyta olimpijki, Lidii Chojeckiej, a lini? mety osi?gn??o 500 osób. W 2019 r. frekwencj? zak?óci? ogólnopolski strajk nauczycieli, mimo to, zawody uko?czy?o 300 osób. Rang? imprezy podnie?li olimpijczycy: ?uczniczka – Iwona Marcinkiewicz (1996 r., Atlanta), kajakarz – W?adys?aw Zieli?ski (br?z w Rzymie 1960 r.) i Kazimierz Czarnecki (br?z w Montrealu, w 1976 r.) w podnoszeniu ci??arów. Pi?knie wpisali?my si? w obchody 100-lecia PKOL. Nie odby?y si? XII Katy?skie Powiatowe Biegi Prze?ajowe w dniu 7.04.2020 r. z powodu pandemii. Jednak organizatorzy maj? nadziej? i pewno??, ?e pobiegniemy jeszcze nie raz „po zdrowie, po marzenia i ku pami?ci”.
cheba dnia April 21 2020 17:25:20 0 Komentarzy · 1305 Czytań · Drukuj
Jeszcze b?dzie normalnie!
Jeszcze b?dzie przepi?knie, jeszcze b?dzie normalnie!

Drodzy m?odzi sportowcy!, jak dobrze wiecie sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju zwi?zana z rozprzestrzenianiem si? koronawirusa SARS-CoV-2, to powód odwo?ywania lub zmiany terminu wielu wydarze? sportowych. Z przykro?ci?, ale i z poczuciem odpowiedzialno?ci, Klub Olimpijczyka w Terespolu wspólnie z BSZS, równie? podj?? tak? decyzj? i 12. Katy?skie Powiatowe Biegi Prze?ajowe w dniu 7 kwietnia 2020 zosta?y odwo?ane.
?yczymy sobie i Wam, by sytuacja na ?wiecie i w naszym kraju zosta?a opanowana na tyle, by?my mogli spotka? si? na kolejnych naszych wydarzeniach sportowych.

Mi?dzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl), Mi?dzynarodowy Komitet Paraolimpijski (IPC), Komitet Organizacyjny Tokio 2020, Rz?d Metropolitarny Tokio i Rz?d Japonii wspólnie uzgodni?y now? dat? Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020. Igrzyska Olimpijskie w stolicy Japonii odb?d? si? w dniach 23 lipca – 8 sierpnia 2021 roku, natomiast Igrzyska Paraolimpijskie w dniach 24 sierpnia – 5 wrze?nia 2021 r.
W zwi?zku z tym, Powiatowy Konkurs Plastyczny Promuj?cy Igrzyska Olimpijskie w Japonii zostaje przesuni?ty na 2021 r.


O wszystkim b?dziemy informowa?!


cheba dnia April 03 2020 18:21:28 0 Komentarzy · 590 Czytań · Drukuj
Igrzyska Olimpijskie prze?ozone na 2021 r!
Igrzyska Tokio 2020 prze?o?one!

Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020 prze?o?one na 2021 rok! – poinformowa? Mi?dzynarodowy Komitet Olimpijski. Decyzja zapad?a w porozumieniu z premierem Japonii Shinzo Abe oraz Komitetem Organizacyjnym Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020. Pandemia wirusa COVID-19 spowodowa?a, ?e najwa?niejsza sportowa impreza ?wiata po raz pierwszy w historii zosta?a prze?o?ona.

Wszyscy zgodzili si?, ?e Igrzyska Olimpijskie w Tokio mog? sta? si? dla ?wiata nadziej? w tych niespokojnych czasach i ?e p?omie? olimpijski mo?e sta? si? swoistym „?wiate?kiem w tunelu”, w którym obecnie ?wiat si? znajduje. Dlatego uzgodniono, ?e p?omie? olimpijski pozostanie w Japonii. Ustalono tak?e, ?e Igrzyska zachowaj? nazw? Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich Tokio 2020.

Prze?o?enie igrzysk jest sytuacj? bezprecedensow? w historii ?wiatowego olimpizmu. Do tej pory Mi?dzynarodowy Komitet Olimpijski nigdy nie znalaz? si? w sytuacji, aby musia? prze?o?y? igrzyska na inny termin. Historia zna tylko przypadki, kiedy dzia?ania wojenne – I i II wojna ?wiatowa – powodowa?y ca?kowite odwo?anie igrzysk olimpijskich (1916 – letnie igrzyska; 1940 – letnie i zimowe; 1944 – letnie i zimowe).


cheba dnia March 24 2020 16:35:42 0 Komentarzy · 403 Czytań · Drukuj
Strona 4 z 39 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ankieta dla Użytkowników
Brak zawartości dla tego panelu
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
Copyright © 2008 by patryk18duch