Klub Olimpijczyka przy ZSO1 w Terespolu
Strona G?ówna · Kategorie Newsów · Artyku?y · Forum · LinkiAugust 14 2022 03:27:48
Nawigacja
Strona G?ówna
Kategorie Newsów
Artyku?y
Galeria
Forum
Linki
Kontakt
Szukaj

PKOL
ZSO1 Terespol
Ostatnie Artykuły
Pan Jan Wielki
ROK COUBERTINOWSKI 2013
MISTZOSTWA ?WIATA W ...
Od 2015 Igrzyska Eur...
Skrócone przepisy gr...
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 5
Nieaktywowany Użytkownik: 2
Najnowszy Użytkownik: Klaudia
Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Brak zawartości dla tego panelu
Najciekawsze Tematy
Brak zawartości dla tego panelu
Mi?dzynarodowy Dzie? Sportu
6 kwietnia Mi?dzynarodowym Dniem Sportu dla Rozwoju i Pokoju

6 kwietnia obchodzimy 125. rocznic? Igrzysk I Olimpiady, które odby?y si? w Atenach w 1896 r.
6 kwietnia to tak?e obchodzony corocznie od 2013 roku Mi?dzynarodowy Dzie? Sportu dla Rozwoju i Pokoju, który zosta? ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ten dzie? jest wyrazem uznania, ?e sport mo?e przyczyni? si? do uczynienia ?wiata lepszym; uznania transformacyjnej mocy sportu i jego wielkiego potencja?u w zakresie wprowadzania pozytywnych zmian spo?ecznych.

Wi?cej informacji na ten temat: https://olimpijski.pl/6-kwietnia-miedzynarodowym-dniem sportu-na-rzecz-rozwoju-i-pokoju/

cheba dnia April 06 2021 18:01:55 0 Komentarzy · 243 Czytań · Drukuj
Noworoczne Spotkanie Rodziny Olimpijskiej 2021
Nietypowe Noworoczne Spotkanie Rodziny Olimpijskiej 2021

W Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie w dniu 18 stycznia odby?o si? Noworoczne Spotkanie Rodziny Olimpijskiej. Niestety, pandemia zmusi?a do zmiany formu?y spotkania. Odby?o si? ono w formie zdalnej. W spotkaniu online uczestniczyli: Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, prof. Piotr Gli?ski – Wicepremier, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Pan Miyajima Akio – Ambasador Nadzwyczajny i Pe?nomocny Japonii w Polsce.

Spotkanie otworzy? Andrzej Kra?nicki – Prezes PKOl. Prezydent Andrzej Duda przekaza? wszystkim sportowcom noworoczne ?yczenia oraz pozdrowi? ca?? Rodzin? Olimpijsk?.
Piotr Gli?ski, Wicepremier, Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu ?yczy? Reprezentantom Polski udanych przygotowa?.
Podczas Spotkania Noworocznego Rodziny Olimpijskiej wr?czona zosta?a Wielka Honorowa Nagroda Sportowa PKOl im. Piotra Nurowskiego. W kategorii zawodnik nagrod? otrzymali: Iga ?wi?tek – tenisistka, zwyci??czyni zesz?orocznego turnieju French Open w grze pojedynczej kobiet na kortach Rolanda Garrosa w Pary?u, m?odzie?owa Mistrzyni Olimpijska z Buenos Aires 2018 w grze podwójnej dziewcz?t oraz Robert Lewandowski – kapitan reprezentacji Polski w pi?ce no?nej, laureat nagrody FIFA dla najlepszego pi?karza na ?wiecie. W kategorii trener Wielk? Nagrod? Sportow? PKOl im. Piotra Nurowskiego otrzyma? Piotr Sierzputowski – trener Igi ?wi?tek.
Nagrod? „Nadzieje Olimpijskie im. Eugeniusza Pietrasika” otrzyma?a tenisistka Iga ?wi?tek i jej trener Piotr Sierzputowski oraz biathlonista Marcin Zawó? – m?odzie?owy Mistrz Olimpijski z Lozanny 2020, pierwszy polski zawodnik, który podczas zimowej edycji M?odzie?owych Igrzysk Olimpijskich wywalczy? indywidualny medal dla Polski (z?oty) oraz jego trenerka Izabela Dani?o.
Podczas spotkania Prezes PKOl Andrzej Kra?nicki i Sekretarz Generalny Adam Krzesi?ski uhonorowali zawodniczki, które w minionym roku zako?czy?y karier?. S? to kajakarka Beata Rosolska (wicemistrzyni olimpijska z Pekinu, a tak?e dwukrotna br?zowa medalistka olimpijska z Londynu i Rio de Janeiro w kajakarstwie w konkurencji K-2 na 500 metrów i ?y?wiarka Luiza Z?otkowska (dwukrotnie stawa?a na olimpijskim podium. Za ka?dym razem z kole?ankami z dru?yny. W kanadyjskim Vancouver w 2010 roku wraz z Katarzyn? Wo?niak i Katarzyn? Bachled?-Curu? wywalczy?a br?zowy medal, cztery lata pó?niej w Soczi Luiza oraz obie Katarzyny i Natalia Czerwonka zdoby?y srebro).
Stan przygotowa? do Igrzysk w Tokio przedstawi? Szef Misji Olimpijskiej Tokio 2020, Marcin Nowak.
Na zako?czenie, Prezes PKOl podzi?kowa? wszystkim sponsorom i partnerom PKOl za budowanie olimpijskiej wspólnoty oraz si?y Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej.
Do zobaczenia za rok, ju? bez pandemii i ogranicze?, a w normalnych warunkach!

cheba dnia January 19 2021 17:35:51 0 Komentarzy · 368 Czytań · Drukuj
IX Edycja Tropem Wilczym - zapisy wst?pne!
Uwaga! Bardzo wa?ne!

Klub Olimpijczyka i Uczniowski Klub Sportowy „M?odzi” przy Akademickim Liceum Ogólnokszta?c?cym w Terespolu informuje, ?e dnia 16 maja 2021 roku w Terespolu, odb?dzie si? IX edycja „Tropem Wilczym”- Bieg ?o?nierzy Wykl?tych na dystansie 1963 m. Liczba darmowych pakietów startowych jest ograniczona i wynosi 120!
Aby móc biega? w koszulce dopasowanej do wzrostu - osoby zainteresowane startem w biegu prosimy o niezw?oczne zg?aszanie si? do pana Andrzeja Korbala, nauczyciela wychowania fizycznego w Akademickim Liceum Ogólnokszta?c?cym w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 88, celem ustalenia rozmiarów koszulek startowych.
Wst?pnych zg?osze? nale?y dokona? w nieprzekraczalnym terminie (narzuconym przez organizatora krajowego!) do najbli?szej niedzieli - 20 grudnia b.r., osobi?cie w szkole lub telefonicznie.

Telefon kontaktowy: 512 195 682

cheba dnia December 15 2020 15:32:42 0 Komentarzy · 412 Czytań · Drukuj
WF na e-platformie!
WF mo?liwy dzi?ki e-platformie!
Polski Komitet Olimpijski obj?? patronat nad now? ods?on? projektu Kinder Joy of moving Alternatywne lekcje WF, realizowanego przez Fundacj? Moniki Pyrek.


E-platforma jest miejscem, które pokazuje, jak bawi? si? sportem. To miejsce spotka? online, baza wiedzy, motywacji i inspiracji. To po??czenie sportu, zabawy i edukacji w jednym.
E-platforma jest interaktywna, otwarta, darmowa – ka?dy mo?e z niej korzysta? w sposób nieograniczony. S? na niej dost?pne sportowe materia?y video, podcasty, konkursy i quizy, równie? aktywuj?ce i sprawno?ciowe. To skarbnica wiedzy – w tym tak?e z zakresu tematyki olimpijskiej – praktycznych wskazówek, ale te? ogrom motywacji i inspiracji w ró?nej formie. Wszystko po to, ?eby dotrze? do odbiorców z ka?dej strony: do jednych mo?e ?atwiej dotrze d?wi?k, do drugich obraz, do reszty tekst.
E-platforma to te? wyj?cie naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom nauczycieli, którzy szukaj? narz?dzi do kreatywnego dzia?ania z dzie?mi i m?odzie??.
Projektem „Alternatywne Lekcje WF” e-platforma wpisuje si? w misj? edukacji olimpijskiej Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Szczegó?owe informacje o projekcie s? dost?pne na stronie Polskiego Komitetu Olimpijskiego: olimpijski.pl, www.alternatywnelekcjewf.pl oraz w social mediach: www.instagram.com /fundacjamonikipyrek/ i www.facebook.com/fundacjamonikipyrek/.

cheba dnia October 31 2020 12:35:59 0 Komentarzy · 327 Czytań · Drukuj
Mistrzostwa Terespola w Eisstocka
Mistrzostwa Terespola w Eisstocka

W sobot?, 3 pa?dziernika odby?y si? Mistrzostwa Terespola w Eisstocka. Na boisku ALO gra?o 7 dwuosobowych dru?yn. Organizatorem zawodów by? UKS „M?odzi” i Klub Olimpijczyka dzia?aj?cy przy Akademickim Liceum Ogólnokszta?c?cym. W ceremonii otwarcia wzi?? udzia? burmistrz miasta, Jacek Danieluk. Zawodnicy grali systemem „ka?dy z ka?dym”. Dopisa?a pogoda, w zwi?zku z tym, z?aknieni rywalizacji uczestnicy nawet nie odczuli trudów ci?gn?cej si? 5 godzin rywalizacji. Wygrali Jacek i Bartek Wi?niewscy (ojciec i syn!) przed Jankiem Danilukiem i Piotrkiem ?mi?czukiem. Trzecie miejsce zaj?li Karol Dmitruk i Andrzej Korbal. To w?a?nie te pary otrzyma?y okaza?e puchary ufundowane przez Urz?d Miasta w Terespolu.

cheba dnia October 05 2020 12:16:35 0 Komentarzy · 361 Czytań · Drukuj
6. Edycja Europejskiego Tygodnia Sportu
Europejski Tydzie? Sportu powsta? z my?l? o ka?dym z nas! Chodzi o to by by? aktywnym przez ca?e ?ycie!
Tegoroczna, pi?ta edycja Europejskiego Tygodnia Sportu w Terespolu odby?a si? w pi?tek, 2.10.2020 r. Klub Olimpijczyka i UKS „M?odzi” dzia?aj?cy przy Akademickim Liceum Ogólnokszta?c?cym w Terespolu zaprosili wszystkich ch?tnych na rolki. Punktualnie o godz. 16.00 zacz?li?my rozgrzewk? na boisku szkolnym ALO przy ul. Wojska Polskiego 88. Nast?pnie odby? si? rekreacyjny przejazd ulicami miasta na dystansie 2 km. W wydarzeniu wzi??o aktywny udzia? 50 osób. Nad bezpiecze?stwem czuwa?a Policja. Ka?dy z uczestników otrzyma? s?odycze ufundowane przez burmistrza miasta Terespol, Jacka Daniluka, a Klub Olimpijczyka zapewni? wszystkim gad?ety.

cheba dnia October 02 2020 23:43:18 0 Komentarzy · 338 Czytań · Drukuj
Kolejne zawody nie odb?d? si?!
30. Biegi Uliczne odwo?ane!
Drodzy m?odzi sportowcy!, jak dobrze wiecie sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju zwi?zana z rozprzestrzenianiem si? koronawirusa SARS-CoV-2, to powód odwo?ywania lub zmiany terminu wielu wydarze? sportowych. W trosce o Wasze zdrowie i bezpiecze?stwo, z przykro?ci?, ale i z poczuciem odpowiedzialno?ci, Klub Olimpijczyka dzia?aj?cy przy Akademickim Liceum Ogólnokszta?c?cy w Terespolu, równie? podj?? tak? decyzj? i 30. Powiatowe Biegi Uliczne im. Wincentego Koz?owskiego we wrze?niu 2020 nie odb?d? si?.
?yczymy sobie i Wam, by?my mogli spotka? si? na kolejnych naszych wydarzeniach sportowych!

cheba dnia September 17 2020 11:46:11 0 Komentarzy · 344 Czytań · Drukuj
<b>I Bieg pami?ci Franciszka Krajowskiego za nami!</b>
I Bieg pami?ci Franciszka Krajowskiego za nami!
Dwa dni tj.: 12 i 13 wrze?nia w Terespolu trwa?y uroczysto?ci upami?tniaj?ce wydarzenia z 1920 roku, w 100-lecie Bitwy Warszawskiej. W okolicach Terespola, nad rzek? Bug, mia?a miejsce bitwa wojsk polskich z wojskami bolszewickiej Rosji. Rozegra?a si? w okolicach miasta podczas kontrofensywy po zwyci?skiej Bitwie Warszawskiej. Genera? Krajowski uczestniczy? w wojnie polsko-bolszewickiej dowodz?c grup? operacyjn? swojego imienia, przeformowan? nast?pnie w 18. Dywizj? Piechoty.
Jednym z wydarze? w Terespolu upami?tniaj?cych tamte dni i posta? genera?a by? I Bieg im. gen. Dyw. Franciszka Krajowskiego. Zawody 13 wrze?nia odby?y si? pod has?em: „Polak z wyboru – ?o?nierz z powo?ania”. Na dystansie 1600 m stan??o 50 uczestników. Zwyci??y? Jan Danieluk przed Patrykiem Majkiem i Alanem Zielonk?. Czwarty by? Micha? Jakimiak, pi?ty Kacper Krze?niak, a szósty Maciej Raszplewicz. W?ród kobiet jako pierwsza na linii mety zameldowa?a si? Justyna Witkowska. Wszyscy uczestnicy otrzymali pi?kne medale oraz dyplomy uczestnictwa.
Organizatorem Biegu by?o Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol, a wspó?organizatorami: Urz?d Miasta Terespol, Miejski O?rodek Kultury, UKS „M?odzi” i Klub Olimpijczyka dzia?aj?cy przy Akademickim Liceum Ogólnokszta?c?cym w Terespolu. Honorowym Patronatem zawody obj?li: Wojewoda Lubelski – Lech Sprawka i Marsza?ek Woj. Lubelskiego – Jaros?aw Stawiarski. Celami imprezy by?o: upami?tnienie postaci gen. dyw. Franciszka Krajowskiego, upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu, promocja aktywno?ci fizycznej w?ród mieszka?ców miasta Terespol, promocja miasta Terespol oraz upowszechnianie prozdrowotnych wzorców zachowa?.


Zdj?cia z wydarzenia w galerii.

cheba dnia September 13 2020 13:45:29 0 Komentarzy · 410 Czytań · Drukuj
?wiatowy Dzie? Fair Play
7 wrze?nia obchodzimy ?wiatowy Dzie? Fair Play – ?wi?to ustanowione przez Mi?dzynarodowy Komitet Fair Play (CIFP). W tym dniu w sposób szczególny na ca?ym ?wiecie promowana jest idea czystej i uczciwej rywalizacji – nadrz?dnej warto?ci w sporcie i codziennym ?yciu.
Poprzez to ?wi?to Mi?dzynarodowy Komitet Fair Play popularyzuje ide? fair play, tworz?c ogólno?wiatowy ruch we wspó?pracy ze Zwi?zkami Sportowymi, Komitetami Olimpijskimi, klubami m?odzie?owymi, szko?ami.
Klub Olimpijczyka w Terespolu równie? promuje ide? fair play. Dbamy o wdro?enie idei czystej gry i poszanowanie przeciwnika. Promujemy w?a?ciwe postawy w sporcie i ?yciu codziennym, a spotkania z olimpijczykami podczas zawodów „prowokuj?” godne ich na?ladowanie w?ród m?odzie?y.

Na stronie: www.olimpijski.pl wywiad z prezesem Mi?dzynarodowego Komitetu Fair Play

cheba dnia September 08 2020 07:56:49 0 Komentarzy · 416 Czytań · Drukuj
<b>Polscy Olimpijczycy w Powstaniu Warszawskim</b>
Polscy Olimpijczycy w Powstaniu Warszawskim
Gdyby by?o „normalnie”…, to dzisiaj (w ostatni? sobot? lipca) przedstawiciele Klubu Olimpijczyka dzia?aj?cego przy Akademickim Liceum w Terespolu oraz przedstawiciele miasta Terespol startowaliby w Biegu Powstania Warszawskiego, by uhonorowa? powsta?ców warszawskich i bohatersk? ludno?? walcz?c? o sw? stolic? w 1944 roku. Niestety, nie mieli?my takiej mo?liwo?ci ze wzgl?du na pandemi?, ale wielu z nas pobieg?o symbolicznie w swoich miejscowo?ciach, a niektórzy uczestniczyli w biegu wirtualnie.
Klub Olimpijczyka przypomina, ?e Polscy olimpijczycy maj? bogate tradycje zwi?zane z walk? o niepodleg?o?? kraju. Jedynym krajem w Europie, w którym w okresie okupacji zabroniono jakiejkolwiek dzia?alno?ci sportowej, by?a Polska. Rozwi?zane zosta?y wszystkie organizacje sportowe i turystyczne, a ich maj?tek zosta? zarekwirowany. Na bramach stadionów i boisk pojawi?y si? napisy „Nur fuer Deutsche" („Tylko dla Niemców”). Mimo zakazów, represji i aresztowa?, ?ycie sportowe stolicy nie zamar?o. Ju? wiosn? 1940 r. na po?o?onych na uboczu boiskach rozgrywano mecze pi?karskie, ruszy?y regularne konspiracyjne rozgrywki o mistrzostwo stolicy. Tenisi?ci, urz?dzali turnieje na prywatnych podwarszawskich kortach. Wio?larze, ?eglarze i p?ywacy gromadzili si? nad Wis??. Zaj?cia sportowe po??czone by?y ze szkoleniem podchor??ych. Silne by?y zwi?zki Armii Krajowej z organizacjami sportowymi, czego dowodem by? udzia? ?rodowiska sportowego w powstaniu. W Powstaniu Warszawskim wzi??o udzia? 29 olimpijczyków. W?ród nich by?o 6 medalistów i 2 laureatów olimpijskich konkursów sztuki. Sytuacja w kraju zmusi?a ich by zapomnieli o sporcie. Zamiast dysków, oszczepów trzymali w d?oni karabiny, granaty. Cz?sto pe?nili oni odpowiedzialne funkcje dowódcze.. „W godzinie W wszyscy poszli?my do Powstania. Poszli wszyscy moi koledzy z kadry olimpijskiej przebywaj?cy wówczas w mie?cie. Chyba ?adna armia ?wiata nie mia?a olimpijskiego plutonu. W chwili próby nie mogli?my zosta? w domach” – wspomina?a olimpijka Maria Kwa?niewska, w czasie Powstania sanitariuszka. W Powstaniu walczyli:
1. Tadeusz Komorowski „Bór”; (1895-1966) – Uczestnik IO w Pary?u (1924) w WKKW dru?ynowo Je?dziectwo.
2. Henryk Budzi?ski „Bi?u” (1904-1983) – br?zowy medalista IO w Los Angeles (1932) we wio?larstwie.
3. Tadeusz Friedrich (1903-1976) – dwukrotny br?zowy medalista w szermierce (dru?ynowo) w Pary?u (1924) i Amsterdamie (1928).
4. Zygmunt Fokt (1907-1994) – rezerwowy w dru?ynie szermierzy IO w Londynie (1948).
5. Henryk Fronczak „Vater”; (1898-1981) – uczestnik IO w Berlinie (1936) w ?eglarstwie.
6. Staefan Fryc „Moryc”; (1894-1944) – uczestnik IO w Berlinie (1936) w pi?ce no?nej.
7. Stefania Gawa?kiewicz-Ko?akowska (1894-1944) – Uczestniczka IO w Berlinie (1936) w gimnastyce.
8. Otton Gardzia?kowski (1898-1994) – Uczestnik IO w Amsterdamie (1928) w wio?larstwie.
9. Barbara Grocholska-Kurkowiak „Kuczerawa”; (1927) – uczestniczka ZIO w Oslo (1952) i Cortina d’Ampezzo (1956) w narciarstwie.
10. Leon Jensz „Leosz” (1915-1992) – uczestnik IO w Berlinie (1936) w Wio?larstwie.
11. Kazimierz Karpi?ski (1912-1944) – uczestnik IO w Berlinie (1936) w p?ywaniu.
12. Józef Klukowski (1894-1945) – dwukrotny medalista w konkursach sztuki: z?oty za rze?b? „Wie?czenie zawodnika” w Los Angeles (1932) i srebrny za p?askorze?b? „Pi?karze” w Berlinie (1936).
13. Teresa Kodelska- ?aszek (1929) – uczestniczka ZIO w Oslo (1952) w narciarstwie.
14. Maria Kwa?niewska-Malaszewska (1913-2007) – br?zowa medalistka IO w Berlinie (1936) w rzucie oszczepem.
15. Lucjan Kulej „Ostoja” (1896-1971) - uczestnik ZIO w St. Moritz (1928) w hokeju.
16. Eugeniusz Lokajski „Brok”; (1908-1944) – uczestnik IO w Berlinie (1936) w rzucie oszczepem.
17. Henryk Martyna „Anta?ek” (1907-1984) – uczestnik IO w Berlinie (1936) w pi?ce no?nej.
18. Stanis?aw Ostoja-Chrostowski (1900-1947) – br?zowy medalista IO w Berlinie (1936) w konkursie sztuki za drzeworyt „Korweta”.
19. Adam Papee „Gil” (1895-1990) – czterokrotny uczestnik IO w Pary?u (1924), Amsterdamie (1928), Los Angeles (1932) i Berlinie (1936) w szermierce.
20. Henryk Roycewicz „Leliwa” (1898-1990) – br?zowy medalista IO w Berlinie (1936) w WKKW (je?dziectwo).
21. Edmund Sobkowiak (1914-1989) – uczestnik IO w Berlinie (1936) w boksie.
22. Leszek Suski „Raja”; (1930-2007) – uczestnik IO w Helsinkach (1952) w szermierce.
23. Józef Szawara (1902-1944) – uczestnik IO w Berlinie (1936) w wio?larstwie.
24. Henryk ?l?zak (1913-1944) - uczestnik IO w Berlinie (1936) w zapasach.
25. Tadeusz ?wicarz „Kostek” (1920-2002) – uczestnik ZIO w Oslo (1952) w hokeju.
26. Ludwik Turowski (1901-1973) – uczestnik IO w Amsterdamie (1928) w kolarstwie.
27. Jerzy Ustupski (1911-2004) –br?zowy medalista IO w Berlinie (1936) w wio?larstwie.
28. Zygmunt Wakulewicz (1886-1944) – wygra? konkurs strzelecki podczas IO w Berlinie (1936), zawody by?y rozegrane poza konkursem olimpijskim.
29. Janusz Zalewski „Supe?ek”; (1903-1944) – uczestnik IO w Berlinie (1936) w ?eglarstwie.

W Powstaniu zgin??o wielu sportowców. Byli w?ród nich medali?ci olimpijscy (8), rekordzi?ci ?wiata i mistrzowie Polski. Ci, którym uda?o si? prze?y? Powstanie, pozostali wierni sportowi. Wielu wróci?o do treningów, niektórzy zostali trenerami, a jeszcze inni dzia?aczami sportowymi. Wszyscy sportowcy-?o?nierze, uczestnicy tamtych wydarze? s? dla nas wspania?ym wzorem sportowca-patrioty.


cheba dnia July 25 2020 14:30:42 0 Komentarzy · 1107 Czytań · Drukuj
Pami?tamy i wspominamy
29 czerwca 2018 roku odesz?a Irena Szewi?ska, ale polski sport zawsze b?dzie pami?ta? o niej i jej sukcesach. W ko?cu to jej medale pisa?y prawdziw? i pi?kn? histori? polskiego i ?wiatowego sportu.
W postrzeganiu Ireny Szewi?skiej od 2018 r. nie zmieni?o si? nic (oprócz tego, ?e Jej nie ma…). Najcz?stsze okre?lenia to: „niesamowita", „niepowtarzalna", „niezapomniana". Przez lata budzi?a powszechne zainteresowanie. Jej twarz kojarzono w najdalszych zak?tkach ?wiata. O zdj?cia zabiegali najwa?niejsi oficjele. Dostarcza?a emocji zarówno na bie?ni jak i poza ni?.
Zosta?a niekwestionowan? królow?, pierwsz? dam? polskiego sportu. Karier? kontynuowa?a do 1980 roku. Podczas igrzysk w Moskwie dozna?a kontuzji w pó?finale biegu na 400 metrów. Musia?a zrezygnowa? ze sportu. Bardzo szybko spe?ni?a si? w innych dziedzinach. Min. w ?yciu rodzinnym (wychowa?a dwóch synów). Zosta?a sportowym dzia?aczem. Rozs?awia?a lekkoatletyczne konkurencje w Polsce i na ?wiecie. Pojawia?a si? podczas najwa?niejszych imprez. Zak?ada?a medale na szyjach rodaków. Tworzy?a niepowtarzaln? aur?.

Medale olimpijskie Ireny Kirszenstein-Szewi?skiej:
3 z?ote: sztafeta 4x100 m (1964, Tokio), 200 m (1968, Meksyk), 400 m (1976, Montreal),
2 srebrne: 200 m (1964, Tokio), skok w dal (1964, Tokio),
2 br?zowe: 100 m (1968, Meksyk), 200 m (1972, Monachium).

Nie by?o w historii Polski sportowca, który tak cz?sto spotyka? si? z „wielkimi” tego ?wiata. ?adnej innej sportsmenki nie nazywano „Wielk? Dam?". 24 kwietnia 2020 r. presti?owy magazyn „Track & Field” og?osi? Iren? Szewi?sk? lekkoatletk? wszech czasów. Mimo mnóstwa medali po jakie si?gn??a, do ko?ca ?ycia pozosta?a osob? skromn? i ?yczliw?. Klub Olimpijczyka z Terespola mia? równie? wielokrotnie okazj? do spotkania z Pani? Iren?. Ka?dego roku, w czerwcu wspólnie uczestniczyli?my w Pikniku Olimpijskim w Warszawie. Przedstawiciele naszego klubu kilka razy biegali w Samsung Irena Women’s Run, czyli biegu kobiet, który odbywa? si? pod Jej patronatem. Mieli?my okazj? do spotka? podczas Gali 95 – lecia PKOL, corocznych Noworocznych Spotka? Rodziny Olimpijskiej, a tak?e podczas spotkania op?atkowego olimpijczyków w 2012 r., kiedy to chór Corda Vox ?piewa? kol?dy olimpijczykom. Ka?de z tych spotka? by?o niezwyk?e. Pani Irena zawsze otwarta i u?miechni?ta. Nigdy nie odmówi?a autografu, rozmowy, czy wspólnej fotografii. Zachowamy te spotkania w naszych sercach i pami?ci.

Zdj?cia z naszych spotka? znajdziesz w galerii.

cheba dnia June 27 2020 09:32:27 0 Komentarzy · 1104 Czytań · Drukuj
Strona 3 z 39 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ankieta dla Użytkowników
Brak zawartości dla tego panelu
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
Copyright © 2008 by patryk18duch