Klub Olimpijczyka przy ZSO1 w Terespolu
Strona G?ówna · Kategorie Newsów · Artyku?y · Forum · LinkiSeptember 23 2023 11:59:24
Nawigacja
Strona G?ówna
Kategorie Newsów
Artyku?y
Galeria
Forum
Linki
Kontakt
Szukaj

PKOL
ZSO1 Terespol
Ostatnie Artykuły
Pan Jan Wielki
ROK COUBERTINOWSKI 2013
MISTZOSTWA ?WIATA W ...
Od 2015 Igrzyska Eur...
Skrócone przepisy gr...
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 5
Nieaktywowany Użytkownik: 2
Najnowszy Użytkownik: Klaudia
Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Brak zawartości dla tego panelu
Najciekawsze Tematy
Brak zawartości dla tego panelu
Skrócone przepisy gry w ice-stock’a
Skrócone przepisy gry w ice-stock’a

Jako Klub Olimpijczyka postanowili?my promowa? i upowszechni? now? gr? zespo?ow?, która staje si? niezwykle popularna w Niemczech i Norwegii.

W tek?cie u?ywamy nazewnictwa:
Stok – Przedmiot u?ywany do wykonania ?lizgu
Kr??ek – gumowy kr??ek, ustawiany na polu gry – zaznacz ?rodek
Blat ?lizgowy – wymienna cz??? „stoka”
?lizg – wykonanie rzutu stokiem w kierunku pola gry
Pole gry – wyznaczone po stronie przeciwnej do miejsca wykonywania ?lizgu prostok?t o wymiarach 6x 3 metry z oznaczonym na przek?tnych punktem na który stawia si? kr??ek. Pole gry wyznacza si? po obu stronach wykonywania ?lizgu

Skrócone Zasady Gry i Punktacja:
- w zawodach dru?ynowych z udzia?em dwóch zespo?ów, celem jest uzyskanie najlepszego ustawienia „stoków” wobec kr??ka.
- dru?yna sk?ada si? z czterech graczy, z których w ka?dej serii ka?dy zawodnik oddaje po jednym ?lizgu. Poza tym, mo?na zg?osi? jednego zawodnika rezerwowego. Przy grze mieszane dopuszcza si? zg?oszenie jednej zawodniczki i jednego zawodnika rezerwowego. Zawodnicy s? wpisani na list? startow? konkurencji gry mieszanej. Ka?da dru?yna w czasie trwania rozgrywki powinna posiada? 4 kompletne „stoki” oraz dodatkowo 8 ró?nych „blatów ?lizgowych”. Uniewa?nienie ?lizgu nast?puje kiedy zawodnik nie sta? w punkcie oznaczonym. Punkty karne (ujemne) wykonane takim ?lizgiem b?d? zaliczone.
- w przypadku braku jednego lub wi?cej zawodników, dru?yna musi zrezygnowa? z ich ?lizgów do czasu skompletowania dru?yny ( dru?yna jest uwzgl?dniana w klasyfikacji kiedy liczy co najmniej 3 zawodników). Przy 2 zawodnikach – dru?yn? wyklucza si? z gry!
- je?li dru?yna nie stawi si? na polu o wyznaczonym czasie, to przegrywa spotkanie i nie jest uwzgl?dniona w dalszej klasyfikacji.
- kapitan dru?yny ma prawo ma prawo omawia? z arbitrem spotkania sporn? kwesti? dotycz?ca toku gry z uwzgl?dnieniem regulaminu. Kapitan musi znajdowa? si? w obr?bie pola gry i w widoczny sposób oznaczony
- uczestnikiem gry jest zawodnik, który znajduje si? w polu gry podczas wykonywania ?lizgów.
- zawodnik rezerwowy mo?e wej?? do zespo?u po ka?dej grze i na okre?lon? ilo?? spotka?
- w przypadku kontuzji jednego z graj?cych w jego miejsce mo?e wej?? zawodnik rezerwowy. Jednocze?nie zawodnik kontuzjowany nie mo?e ju? powróci? do gry podczas tego samego spotkania.
- gra sk?ada si? z 6 serii
- seria jest zako?czona, kiedy obie dru?yny odda?y ?lizgi wszystkimi „stokami”
- wykonuj?c ?lizg zawodnik stoi w miejscu do tego oznaczonym
- je?li zawodnik wykona? ?lizg nie z tego miejsca, „?lizg” uznaje si? za nie wa?ny!
- ?lizgi próbne podczas gry s? niedozwolone!
- pierwszy ?lizg wykonuje zawodnik przewidziany planem gry danej dru?yny. Je?li po ?lizgu zawodnika „stok” zatrzyma si? w polu gry to ?lizg wykonuje zawodnik dru?yny przeciwnej. Je?li po wykonaniu ?lizgu zawodnika :stok” nie zosta? umieszczony w polu gry lub je opu?ci?, to ?lizg wykonuj? kolejni zawodnicy tej dru?yny a? do skutku.
- je?li zawodnik wykona? ?lizg tak, ?e wszystkie „stoki” opu?ci?y pole gry to nast?pny ?lizg wykonuje zawodnik tego samego zespo?u.
- dru?yna, która rozpoczyna seri? ?lizgów, wykonuje je jako pierwsza w serii trzeciej i pi?tej. Przeciwna rozpoczyna seri? drug?, czwart? i szóst?.
- kr??ek przed rozpocz?ciem serii stawia si? na polu gry w miejscu oznaczonym krzy?ykiem wyznaczaj?cym ?rodek.
- gdy kr??ek zostanie wybity z pola gry lub stoi na kraw?dzi nale?y ustawi? go w miejscu oznaczaj?cym ?rodek.
- gdy zawodnik poprawi po?o?enie „stoka” swojej dru?yny, to „stok” musi by? usuni?ty z pola gry. Gdy pogorszy po?o?enie to „stok” pozostaje w tym po?o?eniu.
- je?li zawodnik poprawi „stoka: dru?yny przeciwne to „stok” pozostaje na swoim miejscu. Je?li zmiana po?o?enia by? negatywna, to przywraca si? pierwotne po?o?enie.
- je?li zmiana po?o?enia by?a zmieniona przez czynnik zewn?trzny, to przywraca si? po?o?enie pierwotne.
- uszkodzony „stok” zostaje wymieniony na inny.
- ?lizg uwa?a si? za punktowany je?li zosta? oddany w sposób zgodny z regulaminem.
?lizgi s? wa?ne gdy:
- „stok” opuszcza d?o? zawodnika wraz z uchwytem
- odstawienie „stoka” nie liczy si? jako ?lizg
- oddany poza kolejno?ci?
- oddany pomy?kowo innym „stokiem” tej samej dru?yny
?lizgi niewa?ne:
- oddany z nieoznaczonego punktu
- bezprawnie rozpoczyna seri?
- oddany zosta? ?lizg z lu?nymi cz??ciami
Przerzucone „stoki”:
- je?li ca?ym uchwytem zosta? rzucony (upad?) za przedni? lini? granicy pola
Wa?ny „stok”:
- który znajduje si? w polu gry lub dotyka linii wyznaczaj?cej pole
- przewrócone „stoki” na siebie pozostaj? w tej sytuacji

Zachowanie zawodników ma by? zgodne z ogólnymi sportowymi zasadami. W przypadku przewinienia zale?nie od jego wielko?ci udziela si?:
- ostrze?enia
- kar? nisk?
- kar? wysok?
- kar? meczu
- dyskwalifikacj?
W czasie wykonywania ?lizgu nie mo?na zawodnikowi przeszkadza?.
- podczas wykonywania ?lizgu zawodnikowi nie mo?na rzuca? „stokiem” poza przedni? lini? wyznaczaj?c? pole
- nie wolno oddawa? ?lizgów je?li kr??ek nie znajduje si? w polu gry
- przebieg spotkania nie mo?e by? przed?u?ony lub utrudniony
- ubiór zawodnika dru?yny musi by? jednolity, schludny i odpowiada? dyscyplinie sportowej ochraniacze przed ?lizgiem
- najlepsz? pozycj? „stoka” wyznacza najkrótszy odcinek pomi?dzy „stokiem”, a kr??kiem
Punktacja „stoków”:
- wszystkie „stoki” jednej dru?yny, które po zako?czeniu serii stoj? bli?ej kr??ka ni? najbli?szy mu „stok” przeciwnika premiowane s? punktami i dodatkami. Najbli?szy „stok” otrzymuje 3pkt.. Ka?dy kolejny 2pkt.. Maksymalnie: 3+2+2+2+9pkt. w jednej serii.
- przy identycznej odleg?o?ci od kr??ka „stoki” dru?yn przeciwnych, za te „stoki” nie przyznaje si? punktów.
- je?li jedna z dru?yn, której po?o?enie „stoków” wzgl?dem kr??ka znajduje si? w przewadze, a ma jeszcze do oddania jeden lub kilka ?lizgów w dane j serii, podczas gdy przeciwnik wykona? ju? wszystkie ?lizgi, za ka?dy „stok”, który dotrze do pola gry chybi nie zderzaj?c si? ze „stokiem”, ani z kr??kiem otrzymuje punkty ujemne: za pierwszy „stok” – 3pkt., za ka?dy nast?pny 2pkt., maksymalnie 3+2+2=7pkt. ujemnych.
- gdy utrudnienie ?lizgu nast?pi?o przez osoby postronne, ?lizg mo?na powtórzy?.
- podczas gry, przy polu gry na które oddawane s? ?lizgi, mo?e znajdowa? si? tylko jeden zawodnik z dru?yny który wykona? ju? ?lizg.
- przy dzia?aniu sprzecznym z regulaminem nast?puje ostrze?enie. Przy powtórnym przyznaje si? 3pkt. karne
- podczas wykonywania ?lizgu nikt nie mo?e znajdowa? si? przed, ani te? w polu gry.
- przy dzia?aniu sprzecznym – ostrze?enie, przy powtórnym – 3pkt. karne
- „stoki”, które nie bior? udzia? w grze powinny by? odstawione na bezpieczn? odleg?o??
- dru?yna której „stoki” utrudniaj? gr? – ostrze?enie, przy powtórnym – 3pkt. karne
- zawodnicy powinni znajdowa? si? za lini? oznaczaj?c? punkt oddania ?lizgu
- za ka?dego zawodnika, który przekroczy przedni? lini? ograniczaj?c? pole strza?u przyznaje si? 1 pkt. karny
- w przypadku wej?cia opiekuna lub rezerwowego podczas meczu dru?yna otrzymuje ostrze?enie, przy powtórnym – 3pkt. karne
- zawodnikowi nie wolno zak?óca? biegu „stoka” znajduj?cego si? w ruchu. Za „stoki” w ruchu uznaje si? równie? te które zosta?y popchni?te przez inne „stoki”
- dru?yna, której zawodnik wywo?a? to zak?ócenie otrzymuje 6pkt. karnych i zabiera swoje „stoki” z pola gry.
- dru?yna, której zawodnik wywo?a? zak?ócenie lub przemie?ci? kr??ek zabiera swoje „stoki” z pola gry. Dru?yna przeciwna sama rozgrywa seri? do ko?ca.
- w przypadku przesuni?cia lub zatrzymania „stoka” lub kr??ka przez sk?ad s?dziowski ?lizg jest nie wa?ny i musi zosta? powtórzony.
- zawodnikom nie wolno oddawa? ?lizgów z lu?nymi cz??ciami „stoka”, taki ?lizg jest niewa?ny i nie mo?e by? powtórzony, a dru?yna otrzymuje ostrze?enie, przy powtórnym – 3pkt. karne. Punkty ujemne przy takim ?lizgu s? jednak uwzgl?dnione.
- raz przyznane punkty pozostaj? je?li nawet w wyniku kolejnych ?lizgów dru?yna przeciwna wysunie si? na prowadzenie.
Punktacja meczu:
- punkty zwyci?skie otrzymuje dru?yna, która w wyniku wy?szej od przeciwnika liczby punków za ?lizgi rozstrzygn??a spotkanie na swoj? korzy??. Punkty za „stoki” to punkty dodatnie pomniejszone o punkty karne i punkty ujemne.
- je?li dru?yna posiada 0 punktów za „stoki” natomiast dru?yna przeciwna wi?cej punktów karnych i punktów ujemnych ni? punktów dodatnich, wygrywa pierwsza z dru?yn.
- je?li dru?yny posiadaj? punkty karne lub punkty ujemne, to musz? one by? odj?te od punktów dodatnich
- zwyci?zc? w zawodach jest dru?yna z najwi?ksz? liczb? punktów. Za mecz uwzgl?dnione s?:
- wygrane spotkanie – 2:0
- remisy - 1:1
- przegrana - 0:2

Je?li wi?cej dru?yn osi?gnie identyczn? liczb? punktów za mecz do ustalenia zwyci?zcy uwzgl?dnia si?:
1. stosunek – suma punktów w?asnych za „stoki” podzielon? przez sum? punktów za „stoki” przeciwnika
2. ró?nic? – suma w?asnych punktów za „stoki” pomniejszona o sum? punktów przeciwnika. W tabeli ??cznej klasyfikacji nie umieszcza si? punktów ujemnych. S? one wpisywane jako dodatnie na koncie przeciwnika, np. :
15pkt. : -3pkt. = 18 :0


Dodane przez cheba dnia December 03 2012 11:58:20 0 Komentarzy · 1834 Czytań · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ankieta dla Użytkowników
Brak zawartości dla tego panelu
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
Copyright © 2008 by patryk18duch