Biegali w 12. Katy?skich Powiatowych Biegach
Dodane przez cheba dnia April 13 2022 15:37:02
12. Katy?skie Powiatowe Biegi za nami!
Po dwuletniej przerwie, w pi?knej scenerii, 12 kwietnia odby?y si? 12 Katy?skie Powiatowe Biegi Prze?ajowe w Terespolu. Has?em przewodnim zawodów by?o „Podaj r?k? Ukrainie”. W ten sposób wsparli?my sportowców ukrai?skich i wyrazili?my swój sprzeciw wobec agresji Rosji.” Otwarcie by?o zgodne z ceremonia?em olimpijskim. W apelu poleg?ych wspominali?my polskich olimpijczyków zamordowanych w Katyniu. Minut? ciszy uczcili?my pami?? prezesa PKOL, Piotra Nurowskiego. Obecni byli przedstawiciele w?adz samorz?dowych na czele z burmistrzem Jackiem Danielukiem i dyrektorzy terespolskich szkó?. Rang? imprezy podnios?a obecno?? reprezentantki Polski w biegach d?ugich, Izabeli Paszkiewicz . Nasi wspaniali go?cie wzi?li udzia? w ceremonii otwarcia, nagradzali najlepszych, wpisywali si? do ksi?g pami?tkowych, pozowali do zdj??. Zabieraj?c g?os, burmistrz Jacek Daniluk ?yczy? by uczestnicy, jako sportowcy wystawili pi?kne ?wiadectwo wspó?zawodnictwa ponad podzia?ami walcz?c w duchu fair play, zgodnie z warto?ciami olimpijskimi. Uczestnicy Powiatowego Konkursu Plastycznego odebrali nagrody. Przy pi?knej, s?onecznej pogodzie, w towarzystwie budz?cej si? do ?ycia przyrody ruszy?o radosne bieganie uczniów reprezentuj?cych wi?kszo?? szkó? powiatu bialskiego. Odby?o si? 10 biegów na ró?nych, dostosowanych do wieku dystansach. Frekwencja by?a znacznie ni?sza z powodu pandemii i zakazu przebywania na terenie Terespola, a i tak do mety dobieg?o niemal 300 osób. Na twarzach finiszuj?cych wida? by?o zm?czeni ale i zadowolenie. Za trud na mecie czeka?y dyplomy, medale i cenne nagrody. Sponsorami zawodów byli: Urz?d Miasta w Terespolu i Starostwo Powiatowe w Bia?ej Podlaskiej oraz PKOL w Warszawie. Patronem medialnym zawodów by?o „S?owo Podlasia”, a organizatorem Klub Olimpijczyka w Terespolu przy pomocy m?odzie?y Akademickiego Liceum Ogólnokszta?c?cego. Najlepsi w poszczególnych biegach byli: kl I-II SP: W?adyczuk Michalina – SP nr 3 Mi?dzyrzec, Szymanek Piotr – SP ?omazy, III – IV: S?awecka Sandra – SP S?awatycze, ?wi?tkowski Kacper – SP S?awatycze, V- VI: Kupi?ska Aleksandra – Spo?eczna SP Bia?a Podlaska, Lewczuk Szymon – SP nr 1 Terespol, VII – VIII: Kole?nicka Daria – SP nr 3 Mi?dzyrzec Podl., Pieniak Kacper –SP Zalesie, w licealiadzie najlepsi byli: Osipiuk Klaudia – LO Wisznice i Syryjczyk Konrad – ZSZCKR Jab?o?. Dru?ynowo igrzyska dzieci wygra?a: SP nr 1 Terespol – 55 pkt, igrzyska m?odzie?y szkolnej SP nr 3 Mi?dzyrzec Podl – 29 pkt, a licealiad? ALO Terespol – 37pkt.

Wasze zdj?cia w galerii. Zapraszamy!

Rozszerzona zawartość newsa