Pan Jan Wielki
Dodane przez cheba dnia December 27 2013 17:01:14

Pan Jan Kulbaczy?ski z Kodnia, to cz?owiek nie tuzinkowy! Mo?na powiedzie?, ?e Jego sposobem na ?ycie jest bieganie. Mimo wielu przeciwno?ci losu wytrwa? przy swojej pasji. Nie zra?a?y go warunki atmosferyczne, kontuzje, kpi?ce u?mieszki, czy ironiczne komentarze przechodniów. Nigdy nie przywi?zywa? te? wielkiej wagi do sprz?tu, mawia?, ?e: „buty same przecie? nie pobiegn?”! Trenuje 5, 6 razy w tygodniu, ??cznie oko?o 100 km. Gdyby podliczy? przebiegni?te podczas treningów kilometry, to by?oby tego ponad 160 tysi?cy. Bardziej obrazowo, to tak jakby czterokrotnie obiec kul? ziemsk? biegn?c po równiku! Pan Jan jest cz?stym uczestnikiem zawodów zarówno w kraju, jak i za granic?. Startowa? w Amsterdamie, Berlinie, Londynie, Pary?u, Brukseli, Budapeszcie, Wiedniu, Pradze, Rzymie, Nowym Jorku… Przebieg? ju? 131 maratonów (tylko w mijaj?cym roku 13!). Ilo?? przebiegni?tych maratonów stawia Go na 4 miejscu w elitarnym „Klubie 100” – ludzi, którzy uko?czyli 100 biegów na tym dystansie! Warto wiedzie?, ?e Jan Kulbaczy?ski uko?czy? równie? pi?? razy bieg na dystansie 100 kilometrów w Szwajcarii (Biel – Bienne).

Jest On bardzo skromnym cz?owiekiem, nie zabiega o poklaski czy s?aw?. A i tak wi?kszo?? ludzi zna Pana Jana. Zna charakterystyczn? posta? cz?owieka biegn?cego w deszczu, mrozie, czy pal?cym s?o?cu podczas treningu. Zna te? z zawodów, bo jest On równie? obecny na naszych lokalnych imprezach sportowych. Jego praca i upór przynosz? efekty – za ka?dym razem maraton (49 km 195m) pokona? osi?gaj?c czas poni?ej 4 godzin. Dzi?ki takim w?a?nie ludziom jak Pan Jan bieganie w ostatnim czasie w Polsce sta?o si? bardzo popularne. Równie? w okolicy Kodnia, Terespola, ?omaz, Mi?dzyrzeca czy Bia?ej Podlaskiej mo?na spotka? grupy biegaczy. Do?? liczne ich reprezentacje pokazuj? si? coraz ?mielej na zawodach (i to pó?maratonach i maratonach!). Coraz wi?cej biegowych imprez sportowych pojawia si? równie? na naszym terenie. To dzi?ki „Kulbace” mi?dzy innymi odbywa si? ciesz?cy si? s?aw? w rejonie i nie tylko, Bieg Sapiehów.

Panie Janie trzymamy kciuki za kolejne wyzwania i szczerze Panu kibicujemy!

29 marca 2014 roku odb?dzie si? II Cross Maraton w Zahorowie. Nie ma op?aty startowej. Wszyscy uczestnicy otrzymaj? medale i dyplomy, a 6 najlepszych zawodników i zawodniczek puchary. W imieniu Pana Jana zapraszamy! W pakiecie startowym niepowtarzalne krajobrazy!