Klub Olimpijczyka przy ZSO1 w Terespolu
Strona G?ówna · Kategorie Newsów · Artyku?y · Forum · LinkiOctober 04 2022 03:04:33
Nawigacja
Strona G?ówna
Kategorie Newsów
Artyku?y
Galeria
Forum
Linki
Kontakt
Szukaj

PKOL
ZSO1 Terespol
Ostatnie Artykuły
Pan Jan Wielki
ROK COUBERTINOWSKI 2013
MISTZOSTWA ?WIATA W ...
Od 2015 Igrzyska Eur...
Skrócone przepisy gr...
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 5
Nieaktywowany Użytkownik: 2
Najnowszy Użytkownik: Klaudia
Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Brak zawartości dla tego panelu
Najciekawsze Tematy
Brak zawartości dla tego panelu
2009.04.18 – DNI OTWRTE LICEUM W TERESPOLU
DNI OTWRTE LICEUM W TERESPOLU


Z tej okazji w Klubie Olimpijczyka zosta?a zaprezentowana wystawa „Dziewi??dziesi?t lat na Olimpijskim Szlaku” oraz wystawa osi?gni?? sportowych uczniów terespolskiego liceum. Przybyli na dni otwarte gimnazjali?ci mogli obejrze? zdobyte przez naszych uczniów trofea, czyli puchary i dyplomy oraz obejrze? kroniki sportowe (prowadzone od pocz?tku powstania szko?y!). Na korytarzu (w gablotach) mo?na by?o obejrze? wystaw? „sport w obiektywie nauczycieli wychowania fizycznego”. Na sali gimnastycznej nasze dziewcz?ta popisywa?y si? sprawno?ci? demonstruj?c uk?ady taneczne zako?czone efektownymi piramidami. Natomiast gimnazjali?ci mieli okazj? wypróbowa? „swoje oko” startuj?c w zawodach strzeleckich o Puchar Dyrektora Liceum. Pierwsze miejsce i Puchar oraz dyplom zdoby? Adrian Bli?niuk. Drugie miejsce zaj?? Tomasz Jaroszuk, a trzecie Daniel St?pniewski. Obaj otrzymali pami?tkowe dyplomy.

patryk18duch dnia April 18 2009 00:00:00 0 Komentarzy · 559 Czytań · Drukuj
2009.04.18 – WOSKRZENICE – MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA W INDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZE?AJOWYCH
WOSKRZENICE – MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA W INDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZE?AJOWYCH


Zawodom sprzyja?a pi?kna s?oneczna pogoda, pi?kna sceneria oraz wspania?a organizacja. Swoj? obecno?ci? zaszczycili: wójt gminy Bia?a Podlaska - Panasiuk, Cz?onek zarz?du Powiatu Marzenna Andrzejuk, pracownik Spraw Spo?ecznych Starostwa El?bieta G?owi?ska, Przewodnicz?cy LWSZS Henryk Grunszok oraz jego zast?pca. Dopisa?a te? m?odzie?, która bardzo licznie stawi?a si? na przepi?knie po?o?onych trasach biegowych.
A ja na tle innych tym razem wypadli „nasi”?
W kategorii szkó? podstawowych tym razem odnie?li?my najwi?ksze sukcesy. W poszczególnych biegach najlepiej wypad?y:
Monika Pietrusik – III m
Wioleta St?pie? – IV m
Gabriela Do??ga – VIII m
Paulina Oleszczuk – X m

W gimnazjum nie mieli?my swoich przedstawicieli. Natomiast m?odzie? liceum zaprezentowa?a si? nieporównywalnie gorzej w stosunku do takich samych zawodów rozegranych jesieni? w Lubartowie. Najlepiej spisa? si? Marcin Soroczy?ski, który by? XIV,
Piotr Zaremba – XV m
W trzeciej dziesi?tce uplasowali si?:
?ukaszuk Pawe? – XXII m
Adrian Matejek XXV m
Patrycja Janiszek – XXVI m
Artur Trochimiuk – XXVII m

Pozostali zaj?li miejsca w czwartej dziesi?tce. Dzi?kujemy wszystkim startuj?cym za wysi?ek.

patryk18duch dnia April 18 2009 00:00:00 0 Komentarzy · 487 Czytań · Drukuj
2009.04.07 – DNI OLIMPIJCZYKA PRZY ZSO NR1 W TERESPOLU
DNI OLIMPIJCZYKA
PRZY ZSO NR1 W TERESPOLU


Klub Olimpijczyka przy ZSP nr1 w Terespolu zainaugurowa? obchody Dni Olimpijczyka. Uroczysto?? rozpocz??a si? odczytaniem Apelu Olimpijskiego przez uczniów – sportowców szko?y. Uczynili to Hubert Do??ga, Ma?gorzata Lube?czuk oraz Pawe? Gregoruk reprezentanci szko?y w lekkoatletyce.
Nast?pnie odby?y si? pokazy w gimnastyce artystycznej dziewcz?t – piramidy (odbywaj? si? nieprzerwanie od roku 1991!).
W szk. podst. komisja s?dziowska (A.Korbal, L. Nowak, B. Korzeniewski i reprezentantka m?odzie?y, Patrycja Janiszek) przyzna?a równorz?dne dwa pierwsze miejsca: kl. III i IV.
Klas? trzeci? reprezentowa?y: A. Lewandowska, D. Parafiniuk, P. Byszko, D. Semeniuk, W. Guziuk, E. Jowik, A.Byszko, J. Korbal.
W kl. IV wyst?pi?y: K. Ku?ko, G. Do??ga, E. Stefanowicz, D. Herlikiewicz, M. Michalczuk, W. St?pie?, A. Kabus, A. Pie?ku, N. Ferens, M. Pietrusik, Aleksandrowicz.
Pierwsze miejsce w?ród gimnazjalistek zaj??y dziewcz?ta z klasy II w sk?adzie: J. Jarowicz, K. Jowik, S. Ga?abuda, G. Stefaniuk, S. Michalczuk, M. Gregoruk, K. Chomicz, J. ?ukaszu, A. K?oczewska, A. Marczlewska, M. Zawierucha, B. Korneluk.
Drugie miejsce zaj??y dziewcz?ta z klasy I: K. Bie?kowska, J. Jakuszko, N. Jarmoszuk, M. Kowalska, M. Majczuk, D. Mikitczuk, M. Skrochocka i M. Marchlewski!
Nast?pnie do rywalizacji przyst?pi?y dziewcz?ta z liceum. Jury og?osi?y nast?puj?ce wyniki rywalizacji:
I m – II a w sk?adzie: N. Bandura, A. Cichutka, J. dyczkowska, K. Girczuk, M. Girczuk, M. Jakuszko, A. Biega?o, S.Koz?owska, E. Maryjewska, M. Rogalla, A. Marczuk, M. Jaroszuk, K.Wójtowicz, A. Tarasiuk, K. Kowalczyk, A. Maksymiuk, K. K?odnicka.
II m – II bc i III b
Sk?ad piramidy II bc: A. Jakimiuk, W. Czerwie?ska, E. Rozenbajger, K. Zajko, B. Trejda, M. Lube?czuk, E. Litwi?ska, J. ?uk, J. Sebastianiuk, A. Skrochocka, K. Durma, D. Zaremba, E. Jabkiewicz, M. Krzysztofowicz.
Klas? III b reprezentowa?y: S. Danieluk, M. Pietrusik, Pietrusik. Chodynicka, M. Wietraszuk, A. Wolczyk, A. Wasiluk, M. Romaniuk, E. Zajko, M. Ligor, M. Ambroziuk, M. Butrym, P. Masiuk, J. Lichaczewska, M.Tomczuk.
Trzecie miejsce zaj??y klasa I a i klasa I bc.
Klasa I bc: N. Ratajczyk, K. Andrzejuk, E. Stefaniuk, P. Wawryniuk, M. Zaremba, I. Zar?ba, J. Szumska, M. Marchlewska, J. Aleksandruk, A. Oleszczuk, Oleszczuk. Salomon, M. Protasiuk, P. Chomiuk, N. Wietraszuk.
Klasa I a: P. Lewczuk. J. D?ad?ewska, M.Ciok, P. Ta?an, Szczepkowska, E Bogusz, J. Danieluk, M. Grom, R. Kopczy?ska, L. Narodos?awska, K. Romaniuk, A. Rossa, A. Szczepkowska, M. Za?.
Jak stwierdzi?a komisja s?dziowska poziom pokazów by? bardzo wysoki, a jednocze?nie wyrównany, st?d przyznane równorz?dne miejsca. Na podkre?lenie zas?uguje fakt, ?e klasa druga 'a' wygra?a zawody drugi raz z rz?du! Gratulacje! A? strach pomy?le?, co b?dzie si? dzia?o na pokazach za rok!
W pokazach wzi??o udzia? 117 dziewcz?t ze Szko?y Podstawowej nr2, Gimnazjum nr2 oraz Liceum Ogólnokszta?c?cego – szkó? wchodz?cych w sk?ad ZSO nr1 w Terespolu.
Na zako?czenie ka?da z grup ?wiczebnych otrzyma?a pami?tkowy dyplom oraz czekolad?.

Po 10 minutach przerwy nast?pi? konkurs skoku wzwy? ch?opców z liceum.
W konkursie wzi??o udzia? dziewi?ciu najlepszych skoczków wy?onionych podczas wcze?niej rozegranych eliminacji: J. La?ski, P. Gawryluk, M. Malczuk, M. Dac, K. Gr?ziak, M. Mo?dzierz, P. Lewczuk, A. Trochimiuk, P. ?uciuk.
Niestety, ch?opcy poziomem nie bardzo dostosowali si? do dziewcz?t. „Fruwali” na znacznie ni?szych od przewidywanych wysoko?ciach!. A mo?e zm?czyli si? oczekuj?c na zawody, mo?e by?o za duszno, a mo?e rozgrzewka by?a za s?aba?
W wyniku rozegranego konkursu pad?y nast?puj?ce rozstrzygni?cia:
I m – Marek Dac – 170 cm
II m – Mateusz Malczuk – 165 cm
III m – Pawe? Gregoruk, Pawe? Lewczuk i Artur Trochimiuk – 165 cm
VI m – Pawe? ?uciuk – 160 cm
VII m – Karol Gr?ziak i Micha? Mo?dzierz – 155 cm
IX m – Jan La?ski – 150 cm
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pami?tkowe dyplomy, a pierwsza trójka s?odkie czekolady. Gratulujemy zwyci?zcom! I czekamy na „wy?sze loty” podczas nast?pnego konkursu!
Chcesz obejrze? zdj?cia z tych i nie tylko zawodów? Zajrzyj do galerii! Mo?e te? tam jeste??

patryk18duch dnia April 07 2009 00:00:00 0 Komentarzy · 605 Czytań · Drukuj
2009.04.03 – MISTRZOSTWA SZKO?Y W PI?CE KOSZYKOWEJ CH?OPCÓW – LICEUM
3.04.2009R – MISTRZOSTWA SZKO?Y
W PI?CE KOSZYKOWEJ CH?OPCÓW – LICEUM


Do Mistrzostw zg?osi?o si? 5 klas. Dru?yny gra?y systemem „ka?dy z ka?dym”. Ka?dy z meczy trwa? 10 minut. W poszczególnych spotkaniach pad?y nast?puj?ce wyniki:
I c – III a – 3:6
II b – II c – 5:15
III c – I c – 14:2
III a – II b – 18:0
II c – III c – 10:9
I c – II b – 5:4
III a – II c – 4:9
III c – II b – 6:4
I c – II c – 8:28
III a – III c – 10:9
Ko?cowa klasyfikacja przedstawia si? nast?puj?co:
I m – II c - 8pkt - 62:26
II m – III a - 6pkt - 38:21
III m – III c - 4pkt - 38:26
IV m – I c - 2pkt - 18:52
V m – II b - 0pkt - 13:44

W zwyci?skiej dru?ynie grali: Masiuk Samuel, Dominik Korzeniewski, Adrian Matejek, Mateusz Wróblewski, Artur Trochimiuk, Pawe? Lewczuk, Marek Dac.
Królem strzelców zosta?: Pawe? Lewczuk
, który zdoby? 26 koszy.

patryk18duch dnia April 03 2009 00:00:00 0 Komentarzy · 511 Czytań · Drukuj
2009.03.16 – MECZ NAUCZYCIELI „JEDYNKA” – „DWÓJKA” W PI?K? SIATKOW? – TERESPOL
16.03.2009R – MECZ NAUCZYCIELI „JEDYNKA” – „DWÓJKA”
W PI?K? SIATKOW? – TERESPOL


„Jedynk?” reprezentowali: kpt. Zenon Iwanowski, Marek Ferens, Grzegorz Jakuszko, Grzegorz Machowski, Tomasz Jezuit, Anna Warakomska i Waldemar Czerko.
W barwach „dwójki” grali: kpt. Tomasz Oleszczuk, Andrzej Korbal, Wojciech Kudelski, Bogdan Korzeniewski, Jacek Papi?ski i ks. Grzegorz G?adysz.
Nieznacznie, bo 3:2 wygrali nauczyciele „jedynki”. Wydaje si?, ?e w tym wypadku nie wynik by? najwa?niejszy, a samo spotkanie i wspólna zabawa. Chocia? trudno odmówi? graj?cym zaanga?owania i ch?ci pokazania swoich sportowych mo?liwo?ci. W?a?nie takiej sportowej postawy ?yczymy uczniom obu szkó?! Bardzo szkoda, ?e by?o tak ma?o kibiców (uczniów), mogliby si? naprawd? wiele nauczy? od swoich nauczycieli. Mamy nadziej? na rewan?!
A spotkania, mecze mi?dzy dwiema szko?ami powróc? do tradycji!!!

patryk18duch dnia March 16 2009 00:00:00 0 Komentarzy · 588 Czytań · Drukuj
2009.03.12 – LUBLIN
12.03.2009R. – LUBLIN


W ramach promocji dyscyplin olimpijskich Klub Olimpijczyka przy ZSO nr1 w Terespolu dwunastego marca zorganizowa? wyjazd na sztuczne lodowisko do Lublina. Grupa 40 uczniów naszej szko?y próbowa?a swoich si? w je?dzie na ?y?wach. Na pocz?tku by?y liczne upadki i kurczowe trzymanie si? bandy. Z czasem pojawi?y si? coraz cz?stsze wzloty i próby jazdy dalej od bandy.
Pod koniec poka?na grupa radzi?a sobie ca?kiem nie?le. Niektórzy próbowali nawet swoich si? w je?dzie parami! Nie wiadomo czy tak mocno uwierzyli w swoje umiej?tno?ci, czy te? ch?opcy wykorzystali okazj?, aby zbli?y? si? do dziewcz?t. O tym, ?e pomys? by? ?wietny ?wiadcz? zadawane pytania w drodze powrotnej:, kiedy jeszcze pojedziemy na lodowisko?

patryk18duch dnia March 12 2009 00:00:00 0 Komentarzy · 485 Czytań · Drukuj
2009.03.02 – TERESPOL – FINA? POWIATU W PI?CE KOSZYKOWEJ CH?OPCÓW – LICEALIADA
2.03.2009R – TERESPOL – FINA? POWIATU
W PI?CE KOSZYKOWEJ CH?OPCÓW – LICEALIADA


W finale spotka?y si? 4 najlepsze dru?yny z eliminacji: LO Terespol, ZSP Mi?dzyrzec Podlaski, ZS Ma?aszewicze i LO Mi?dzyrzec Podlaski. W pó?finale zwyci?stwa odnios?y dru?yny: LO Terespol i LO Mi?dzyrzec.
W meczu o trzecie miejsce spotka?y si?: ZS Ma?aszewicze – ZSP Mi?dzyrzec -19:15
W meczu fina?owym: LO Terespol – LO Mi?dzyrzec – 39:41
Tak, wi?c Mistrzostwo Powiatu i prawo gry w rejonie zdoby?a dru?yna:
LO Mi?dzyrzec Podlaski
II m - LO Terespol
III m - ZS Ma?aszewicze
IV m - ZSP Mi?dzyrzec Podlaski
Szkoda straconej szansy (a taka by?a!) na zdobycie Mistrzostwa przez „naszych”, tym bardziej, ?e na 20 sekund przed ko?cowym gwizdkiem s?dziego prowadzili 2 punktami!

patryk18duch dnia March 02 2009 00:00:00 0 Komentarzy · 488 Czytań · Drukuj
25.02.2009r TERESPOL – ELIMINACJE DO MISTRZOSTW POWIATU KOSZYKÓWKI CH?OPCÓW
25.02.2009r – TERESPOL – ELIMINACJE DO MISTRZOSTW POWIATU KOSZYKÓWKI CH?OPCÓW


- LO Terespol – ZS Ma?aszewicze – 38: 17
- ZSR CKU Le?na Podlaska – 33: 35
- LO Terespol – ZSR CKU Le?na Podlaska – 42: 40
Bardzo dramatyczny przebieg mia? mecz pomi?dzy LO Terespol i Le?n? Podlask?.W celu wy?onienia zwyci?zcy by?a potrzeba rozegrania a? trzech dogrywek.Do fina?u Powiatu awansowa?y:
LO TERESPOL: Micha? Mo?dzierz, Daniel Stefaniuk, Rados?aw Knigawka, Karol Gr?ziak, Artur Trochimiuk, Mateusz Wróblewski, Pawe? Lewczuk, ?ukasz ?ozak, Kamil Panasiuk.
Opiekun: Andrzej Korbal

ZS MA?ASZEWICZE: Bartek Pietruczuk, Marek Lichaczewski, Marcin Osuch, Kamil ?redniawski, Maciej Or?owski, Andrzej Juchimiuk, Tomasz Mleczek, Maciej Olesiejuk. Opiekun Waldemar Wasiluk.


patryk18duch dnia February 25 2009 00:00:00 0 Komentarzy · 546 Czytań · Drukuj
24.02.2009r TERESPOL – MISTRZOSTWA POWIATU W PI?CE KOSZYKOWEJ DZIEWCZ?T – LICEALIADA
24.02.2009r – TERESPOL –MISTRZOSTWA POWIATU
W PI?CE KOSZYKOWEJ DZIEWCZ?T – LICEALIADA


W Finale wyst?pi?y cztery najlepsze dru?yny z wcze?niej rozegranych eliminacji. I tak w pó?finale spotka?y si? dru?yny:
- LO Terespol – ZSE Mi?dzyrzec Podlaski – 23: 20
- ZS Ma?aszewicze – LO Mi?dzyrzec Podlaski – 24: 15

W meczu o trzecie miejsce:
- LO Mi?dzyrzec Podl. – ZSE Mi?dzyrzec Podl. – 16: 15
W Finale po zaci?tej walce: LO Terespol – ZS Ma?aszewicze – 24: 29
Ostateczna kolejno??:
Awans do Rejonu i Im ZS Ma?aszewicze:
Agata Wieraszka, Beata Jaroszuk, Kamila St?pniewska, Jolanta So?oducha, Katarzyna Kokoszko, Joanna Wawrzykowska, Jowita ?uk, Dominika R?yska. Opiekun dru?yny – Tomasz Ku?.

IIm – LO Terespol – Magda Danieluk, Bo?ena Parafiniuk, Marta Grom, Justyna Sebastianiuk, Monika Butrym, Monika Rogalla, Paulina Lewczuk, Aurelia Rossa, Klaudia Andrzejuk, Ewa Srefaniuk.

IIIm – LO Mi?dzyrzec – Ola Trojak, Edyta Piotrowicz, Paula S?oneczka, Edyta Kubik, Paula Michalak, Justyna Pi?czuk, Monika Padniuk, Agata Lep, Brygida Zachariasz, Magda Saczuk, Sandra Roma?ska, Iza Kajka.

IVm – ZSE Mi?dzyrzec – Klaudia Grzywacz, Katarzyna Furman, Magda Stefaniuk, Ma?gorzata Pietruszka, Sylwia Kusznieruk, Weronika W?odarczyk, Weronika Danieluk.

patryk18duch dnia February 24 2009 00:00:00 0 Komentarzy · 959 Czytań · Drukuj
19.02.2009r – TERESPOL – WOJEWÓDZKI FINA? W PI?CE NO?NEJ CH?OPCÓW – LICEALIADA
19.02.2009r – TERESPOL – WOJEWÓDZKI FINA? W PI?CE NO?NEJ CH?OPCÓW – LICEALIADA


W uroczysto?ci otwarcia wzi?li udzia?: burmistrz miasta Terespol Jacek Danieluk, urz?duj?cy cz?onek Zarz?du Powiatu Bialskiego Marzenna Andrzejuk, urz?duj?cy przewodnicz?cy WLSZS Henryk Grundszok, urz?duj?cy przewodnicz?cy BSZS Stanis?aw Polaczuk, radny powiatowy Mariusz So?oducha, dyrektor MOK Anna Pietrusik oraz dyrektor ZSP nr1 Zenon Iwanowski. Zgromadzonych go?ci przedstawi? i powita? gospodarz zawodów dyrektor ZSO nr1 Tomasz Oleszczuk. Zabieraj?cy g?os: pan Jacek Danieluk, jak i pani Marzenna Andrzejuk ?yczyli zawodnikom osi?gni?cia jak najlepszych wyników w walce fair play. Uczestnicy zawodów oraz kibice minut? ciszy uczcili pami?? zmar?ej nagle w dniu wczorajszym KAMILI SKOLIMOWSKIEJ. Zawody uroczy?cie otworzy? burmistrz miasta Terespol pan Jacek Danieluk. Zawodnicy zostali podzieleni na dwie grupy. W grupach grano systemem „ka?dy z ka?dym”.

GRUPA I:
- ZST PONIATOWA
- ZS NR1 TOMASZÓW LUBELSKI
- ZS NR1 LUBLIN

WYNIKI GRUPY PIERWSZEJ:
ZST PONIATOWA – ZS NR1 TOMASZÓW LUB. – 2: 2
ZS NR1 LUBLIN – ZS NR1 TOMASZÓW LUB. – 2: 1
ZS NR1 LUBLIN – ZST PONIATOWA – 3: 1
I m – ZS NR1 LUBLIN
II m – ZSNR1 TOMASZÓW LUBELSKI
III m – ZST PONIATOWA


GRUPA II:
- ZSBiO BI?GORAJ
- LO TERESPOL
- ZSG ??CZNA

WYNIKI GRUPY DRUGIEJ:
ZSBiO BI?GORAJ – LO TERESPOL – 1:1
LO TERESPOL – ZSG ??CZNA – 3:2
ZSG ??CZNA – ZSBiO BI?GORAJ – 0: 4
I m – ZSBiO BI?GORAJ
II m – LO TERESPOL
III m – ZSG ??CZNA


W MECZU O TRZECIE MIEJSCE:
LO TERESPOL – ZS NR1 TOMASZÓW LUBELSKI – 1: 0!!!!

W MECZU O PIERWSZE MIEJSCE I MISTRZOSTWO WOJEWÓDZTWA:
ZS NR1 LUBLIN – ZSBiO BI?GORAJ – 2: 1!!!!

patryk18duch dnia February 19 2009 00:00:00 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 1157 Czytań · Drukuj
16.01.2009r TERESPOL – MI?DZYGMINNY TURNIEJ TENISA STO?OWEGO KL IV I V-VI
16.01.2009r. – TERESPOL – MI?DZYGMINNY TURNIEJ TENISA STO?OWEGO KL IV I V- VI


Kolejny raz byli?my organizatorami zawodów w tenisie sto?owym. Tym razem walczy?y mi?dzy sob? o prawo gry w zawodach rejonowych m?odzi sportowcy ze szkó? podstawowych. Zawodnicy reprezentowali 5 gmin naszego powiatu w kategorii dziewcz?t i ch?opców.
A oto wyniki:
- IV kl dziewcz?ta:
I m – SP Kode?
II m – SP Nepale
III m – SP Berezówka
IV m – SP nr 2 Terespol
- IV kl ch?opcy:
I M – SP Choty?ów
II m – SP Kode?
III m – Kijowiec
IV m - SP Nepale
V m – SP nr 2 Terespol
- V – VI kl dziewcz?ta:
I M – SP Kijowiec
II m – SP Kode?
III m – SP Tuczna
IV m – SP Nepale
V m – Po?oski
VI m – SP nr2 Terespol
- V- VI kl ch?opcy:
I m SP Kijowiec
II m – SP Dobrynka
III m – SP D?browica
IV m – SP Kode?
V m _ SP Nepale
VI m – SP nr 2 Terespol

Zwyci?skie szko?y b?d? rywalizowa? dalej w zawodach szczebla rejonowego. Gratulujemy i ?yczymy sukcesów! Zdj?cia z zawodów zobacz w galerii. Koniecznie! Mo?e ty tam te? jeste?!

patryk18duch dnia January 16 2009 00:00:00 0 Komentarzy · 503 Czytań · Drukuj
Strona 37 z 40 << < 34 35 36 37 38 39 40 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ankieta dla Użytkowników
Brak zawartości dla tego panelu
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
Copyright © 2008 by patryk18duch